Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Melichová, PhD.
Identification number: 30654
University e-mail: katarina.melichova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

Contacts     
     
Lesson
     
Final thesis     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Development Strategy for Microregion CEDRON NITRAVA
Written by (author):
Ing. Viktória Lörinczová
Department:
Thesis supervisor: Ing. Katarína Melichová, PhD.
Opponent:
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh rozvojovej stratégie Mikroregiónu CEDRON-NITRAVA
Summary:
LÖRINCZOVÁ, Viktória: Návrh rozvojovej stratégie pre Mikroregión CEDRON NITRAVA [Diplomová práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka. Školiteľ: Ing. Katarína Melichová, PhD.. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. Cieľom diplomovej práce je návrh možných strategických smerov rozvoja Mikroregiónu CEDRON NITRAVA na základe analýzy a zhodnotenia konkurenčných výhod a kľúčových problémov. Dopracovali sme sa k nim zo získaných informácií situačnej analýzy územia a dotazníkového prieskumu, ktorého cieľom bolo spoznať potreby a preferencie obyvateľov, ktorí žijú na riešenom území. Z analýzy územia sme zistili, že mikroregión má priaznivý demografický vývoj za posledných 10 rokov a má dostatočne zabezpečenú občiansku vybavenosť, školskú aj sociálnu infraštruktúru. Kultúrno-historický potenciál je relatívne vysoký a potenciál cestovného ruchu, najmä v oblasti agroturistiky, je rovnako významný, keďže sa tu nachádza mnoho agroturistických zariadení. V dotazníkovom prieskume sme zistili, napr. že veľké percento respondentov nepozná rozvojové priority svojej obce/mesta alebo že najviac respondentov získava informácie o dianí a živote v obci/meste z miestneho rozhlasu, čo je podľa nášho názoru nepostačujúci zdroj informácií, keďže sa v miestnom rozhlase hlásia iba základné informácie. Podľa ich názoru, najväčším problémom ich obce/mesta je nedostatok pracovných príležitostí, najmä pre mladých a mali by sa nové príležitosti vytvoriť v oblasti poľnohospodárstva, obchodu a služieb a priemyslu. Prijali by lepší stav miestnych komunikácií a i. technickej infraštruktúry a zlepšenie kvality rekreačných aktivít. Na základe týchto a mnoho iných informácií sme vytvorili SWOT analýzu, následne vzťahovú maticu, prostredníctvom ktorej sme hodnotili položky SWOT analýzy. Podľa kľúčových problémov a konkurenčných výhod sme navrhli zostavenie rozvojovej stratégie na šiestich oblastiach: dobudovanie technickej infraštruktúry, integrovaný rozvoj vidieckeho CR, agroturistiky, vytvorenie nových pracovných príležitostí, zachovanie, propagácia a rozvoj kultúrno-historického potenciálu a zachovanie a starostlivosť o prírodné zdroje.
Key words:
Mikroregión CEDRON NITRAVA, rozvojová stratégia, regionálny rozvoj, vidiecky región

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited