Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Melichová, PhD.
Identification number: 30654
 

Contacts
     
Graduate
     
Lesson
     
Final thesis
     
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Regional Development Concept Based on the Export-Base Theory
Written by (author): Bc. Lukáš Lendel
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Katarína Melichová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Koncepcia regionálneho rozvoja založená na teórii exportnej bázy
Summary:
Abstrakt Regionálny rozvoj je pojem, s ktorého výkladom sa v odbornej literatúre stretávame čoraz častejšie. Základom teoretickej časti tejto práce bude definícia všeobecných termínov regionálny rozvoj, regionálne disparity, definícia a rozbor teórie exportnej bázy a definícia priamych zahraničných investícií. Obsah teoretickej časti bude základom pre skúmanie väzieb v štruktúre regionálnych ekonomík. Analýzou miery špecializácie a podielu zahraničných podnikov v jednotlivých okresoch SR identifikujeme väzby a vplyv týchto faktorov na rozvojovú úroveň okresov SR. Najdôležitejším výsledkom analýz je typológia okresov SR podľa štyroch druhov ekonomickej základne. Využitím štatistických metód skúmame rozdiely v rozvojovej úrovni okresov rozdelených do skupín podľa typu ich ekonomickej základne, a to na základe porovnania údajov o miere evidovanej nezamestnanosti a údajov o priemernej mesačnej mzde. Vstupné údaje do našich skúmaní sú údaje z databázy Registra organizácií SR.
Key words:
regionálny rozvoj, regionálne disparity, teória exportnej bázy, lokalizačná analýza, priame zahraničné investície

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited