Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Melichová, PhD.
Identification number: 30654
University e-mail: katarina.melichova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

     Graduate
     
     
     
Projects     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The Impact of Foreign Direct Investment on Regional Development in Slovak Republic
Written by (author):
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv priamych zahraničných investícií na regionálny rozvoj v podmienkach Slovenskej republiky
Summary:Cieľom diplomovej práce je identifikovať vplyv priamych zahraničných investícií v jednotlivých regiónoch Slovenska na vybrané ukazovatele rozvoja. V prvej časti práce je vymedzený pojem región, v druhej kapitole analyzujeme pojem zahraničné investície a nadväzujúce javy. V tretej časti rozoberáme priame zahraničné investície na Slovensku z teoretického hľadiska. Štvrtá časť je analytická, ktorá skúma stav priamych zahraničných investícií na Slovensku a analyzuje investície podľa krajiny pôvodu. V danej kapitole sa tiež rozoberá smerovanie priamych zahraničných investícií a rozmiestnenie investícií do jednotlivých odvetví. Súčasťou štvrtej kapitoly je analýza vplyvu priamych zahraničných investícií na regionálny rozvoj pomocou korelačnej a regresnej analýzy. Piata časť práce obsahuje zhodnotenie celkovej situácie PZI na Slovensku. Zistili sme, že existuje pozitívna závislosť medzi HPD a PZI takmer vo všetkých krajoch SR okrem Banskobystrického a Košického kraja. Rovnako to bolo aj v prípade závislosti medzí výškou miezd a PZI. Závislosť medzi evidovanou nezamestnanosťou a PZI bola preukázaná iba Trenčianskom a Bratislavskom kraji ako aj medzi PZI a celkovou mierou nezamestnanosti v Slovenskej republike.
Key words:regionálny rozvoj, regresná a korelačná analýza, HDP, nezamestnanosť, priemerná mesačná mzda, priame zahraničné investície

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited