Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Melichová, PhD.
Identification number: 30654
 
Lecturer - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

     Graduate     Lesson          
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Analysis of Vertical and Horizontal Dimension of Institutional Environment in Selected Least Developed District
Written by (author):
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Ing. Katarína Melichová, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza vertikálnej a horizontálnej dimenzie inštitucionálneho prostredia vo vybranom najmenej rozvinutom okrese
Summary:
Existuje množstvo prác a empirických výskumov, ktoré sa zaoberali vplyvom inštitúcií na regionálny alebo miestny rozvoj. Čo ovplyvňuje inštitucionálnu efektívnosť, do akej miery fungovanie inštitúcií vplýva na správanie ľudí a socio-ekonomické výsledky a či vôbec môžeme hovoriť o inštitucionálnom prostredí v súvislosti s územnou konkurencieschopnosťou. Tieto otázky budú predmetom tejto práce. Skúmaním povahy vzájomných vertikálnych a horizontálnych vzťahov medzi miestnou, regionálnou a národnou úrovňou, zistíme prepojenosť subjektov v sieti inštitucionálneho prostredia vo vybranom najmenej rozvinutom okrese Svidník. Pozornosť venujeme aj dôležitosti konkrétnych subjektov, či už z verejného, súkromného alebo neziskového sektora, z pohľadu ich postavenia a vzťahu k ostatným relevantným aktérom. Vstupné údaje boli získané dotazníkovým prieskumom a riadenými rozhovormi s identifikovanými významnými aktérmi. Na vizualizáciu vzťahov bola použitá sieťová analýza, ktorá bola uskutočnená prostredníctvom softvéru UCINET a NetDraw.
Key words:
inštitúcia, inštitucionálne prostredie, horizontálne a vertikálne vzťahy, sieťová analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited