Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Melichová, PhD.
Identification number: 30654
University e-mail: katarina.melichova [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
     
Final thesis
     
Projects     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Small versus Large Tourism Enterprises - Their Multiplication Effects and Impact on the Local Economy
Written by (author):
Ing. Tomáš Rovňák
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Malé verzus veľké podniky cestovného ruchu – ich multiplikačné efekty a dopad na miestnu ekonomiku
Summary:Z hľadiska toku peňažných prostriedkov miestnu, resp. regionálnu ekonomiku nemôžeme chápať ako uzavretý systém. Prichádzajú do nej prostriedky z rôznych zdrojov, napr. výdavky turistov, príspevky od štátu, zisk miestnych podnikov za exportovanú produkciu, rôzne investície a pod. Na druhej strane však peniaze z ekonomiky odchádzajú, napr. formou daní do štátneho rozpočtu, výdavkov domácností a firiem za dodávku energií poskytovanú centralizovanými zdrojmi, nákup vstupov miestnych podnikov od dodávateľov mimo regiónu a pod. V prípade podnikateľských subjektov existuje teoretický predpoklad, ktorý bol potvrdený aj viacerými empirickými štúdiami, že malé podniky generujú významne vyšší multiplikačný efekt na miestnu ekonomiku ako veľkí investori. Cieľom diplomovej práce je zistiť rozdiel medzi malými a veľkými podnikmi cestovného ruchu v objeme multiplikačných efektov, zakorenených v miestnej ekonomike a o celkovom vplyve na miestnu ekonomiku. Cieľ bude naplnený realizáciou prípadovej štúdie vo vybranom regióne. Metodika práce bude spočívať v analýze dodávateľsko-odberateľských vzťahov vybraných podnikov a kvantifikácii ich vplyvu na miestnu ekonomiku prostredníctvom kalkulácie lokálnych multiplikátorov. Ako prípadovú štúdiu sme si zvolili podniky cestovného ruchu, konkrétne dve ubytovacie zariadenia v meste Prievidza.
Key words:multiplikačný efekt , cestovný ruch , miestna ekonomika , lokálny multiplikátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited