Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 

Contacts          Lesson
     
     
     
     
          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Consumer Neuroscience as a Modern Research Method of Consumer Behavior
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jakub Berčík, PhD.
Opponent:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spotrebiteľská neuroveda ako moderný spôsob skúmania spotrebiteľského správania
Summary:
Správne pochopenie spotrebiteľského správania v súčasnej spoločnosti sa vyznačuje, ako zložitá a náročná úloha. Tradičné metódy skúmania spotrebiteľského správania, neposkytujú dostatočne detailné informácie. Cieľom predkladanej bakalárskej práce bolo demonštrovať využitie spotrebiteľskej neurovedy pri skúmaní spotrebiteľského správania. V rámci výskumu sme skúmali konkrétne vplyv vybraného nástroja produktovej politiky spoločnosti Genaces Slovakia s.r.o., pomerne nová spoločnosť, ktorá potrebuje vylepšiť svoju pozíciu na trhu. Zo širokého výberu nástrojov spotrebiteľskej neurovedy, sme využili biometrické metódy, za účelom zistenia emócií a subjektívnych preferencií jednotlivých respondentov. Zistené informácie využitím novej interdisciplinárnej vedy, sme doplnili aj klasickou metódou zberu údajov, a to dotazníkom. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sme uviedli teoretický prehľad skúmanej problematiky, spotrebiteľskej neurovedy, ako moderný spôsob skúmania spotrebiteľského správania. Následne sme vysvetlili metodický postup a spracovanie, pomocou grafov a obrázkov. Vlastná práca zahŕňa stručnú charakteristiku skúmanej spoločnosti a spracovávanie získaných informácií. Na základe výsledkov nášho výskumu, sme poskytli majiteľom spoločnosti konkrétne návrhy, ktoré by mohli v budúcnosti uplatniť.
Key words:
spotrebiteľské správanie, spotrebiteľská neuroveda, metóda skúmania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited