Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 

Contacts     
     
Lesson     Final thesis
     
Projects
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:New trends in the marketing communication of tourism
Written by (author):
Department: Department of Marketing and Trade (FEM)
Thesis supervisor: Ing. Jakub Berčík, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nové trendy marketingovej komunikácie v cestovnom ruchu
Summary:
Každá spoločnosť vykonáva určitý druh marketingu. Niekde ho realizujú lepšie niekde horšie. Propagácia služieb je oveľa náročnejšia než propagovanie výrobkov, pretože výrobky si spo-trebiteľ môže otestovať už v predajni, zatiaľ čo službu až po jej zakúpení. Preto je dôležité vyvolať záujem a túžbu spotrebiteľa túto službu vyskúšať, čomu predchádza jej zakúpenie. Tejto reakcii spotrebiteľa vďačíme dobrej marketingovej komunikácii. Správne zvolená marke-tingová komunikácia je väčšinou účinná až o pár rokov, kedy financie vynakladané na jej reali-záciu prinášajú návratnosť. No existujú aj nové trendy, ktorých efektívnosť vidíme hneď v prvých mesiacoch jej zavedenia. Takýto nový trend sme realizovali aj v cestovnej agentúre AVOCADO, kde sme aromatizovali priestory predajne a tým vplývali na správanie spotrebite-ľov, tento vplyv sme skúmali pozorovaním predajov zájazdov za mesiace kedy bola a nebola aplikovaná aróma do predajne. Na základe zrealizovaného pozorovania v reálnych podmien-kach sa nám podarilo preukázať vplyv aróm v reálnych podmienkach cestovnej kancelárii. Nasadeniu aróm v reálnych podmienkach predchádzalo testovanie ich vplyvu na responden-tov v laboratórnych podmienkach. Pre výskum sme použili klasické a inovatívne výskumné metódy. Tomuto všetkému predchádzalo spracovanie dostupných knižných publikácií od od-borníkov, ktorí definovali samotný cestovný ruch, marketingovú komunikáciu a jej nové pri-chádzajúce trendy.
Key words:
marketingová komunikácia, cestovná agentúra, cestovný ruch, aromatizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited