Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
     
Final thesis     Projects
     
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Assessment of marketing activities in selected business entity
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekte
Summary:
Predkladaná diplomová práca je vypracovaná na tému : Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekte. Diplomová práca je zložená z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa zaoberáme jednotlivými 4P marketingového mixu. Pri spracovaní jednotlivých 4P, sme venovali najväčšiu pozornosť nástrojom komunikačnej politiky, ktoré s praktickou časťou práce súvisia. Okrem tradičných nástrojov sme definovali aj nové trendy v marketingovej komunikácii (product placement, sociálne média a mobilný marketing). Cieľom praktickej časti práce je predstaviť profil spoločnosti COOP Jednota Slovensko, s.d., jej poslanie, vízie, ciele a hodnoty na ktorých stojí. Z výrobkovej politiky sme charakterizovali vlastné značky. Následne sme sa zaoberali štruktúrou distribučnej politiky. Tradičné nástroje marketingovej komunikácie : reklama, podpora predaja a public relations ako aj nové trendy v marketingovej komunikácii : product placement, sociálne siete, internet a mobilný marketing predstavovali nosnú časť praktickej práce. Prostredníctvom dotazníkového prieskumu sme zisťovali preferencie a postoje zákazníkov COOP Jednota. Na základe zistených skutočností sme sa snažili navrhnúť opatrenia na zlepšenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekte.
Key words:
marketingové aktivity, maloobchod, potraviny, obchodný reťazec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited