Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Graduate          Final thesis
     
     
Publications
     
Placements     Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:The importance and using of in-store communication tools in selected grocery stores
Written by (author):
Department:
Department of Marketing and Trade (FEM)
Thesis supervisor: Ing. Jakub Berčík, PhD.
Opponent:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Význam a využitie nástrojov in-store komunikácie vo vybraných predajniach potravín
Summary:Záverečná práca poskytuje pohľad na problematiku in-store komunikácie pri predaji potravín. Hlavným cieľom predkladanej práce je poukázať na význam a relatívne nové možnosti využitia in-store komunikácie v obchodnej prevádzke. V úvode diplomovej práce rozoberáme danú problematiku v teoretickej rovine. Táto časť charakterizuje pojmy vizuálny merchandising, atmosféra v predajni a opisuje elementy nákupného prostredia, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie zákazníka o kúpe tovaru. Uvádzame niekoľko definícií pojmu in-store komunikácia a značnú časť venujeme významu a využitiu POP a POS materiálov v predajnom priestore. Dôležitou súčasťou teoretickej časti je charakteristika nových trendov uplatňovaných v tejto oblasti. Predmetom praktickej časti je jeden z nových trendov v tejto oblasti aroma marketing. Opisujeme situáciu s vôňami v Európe a zahraničí a zdôrazňujeme narastajúci záujem o využívanie vôní v obchodných priestoroch. Súčasťou praktickej časti je stručná charakteristika predajne, kde bolo naše pozorovanie uskutočnené. Významnú časť tvorí komparácia dosiahnutého objemu predaja a tržieb pred umiestnením aromatizéra a počas toho, ako bol umiestnený v danej predajni potravín. Naším zámerom je skúmať vplyv vône na zvýšenie objemu predaja a tržieb v segmente cukroviniek a sledovať zmeny preferencií zákazníkov po aplikovaní vône do priestoru. K naplneniu tohto zámeru nám slúži aj dotazníkový prieskum, ktorý bol realizovaný aj pred arómou aj počas aplikovania arómy priamo v mieste predaja. V kontexte s dosiahnutými výsledkami nášho pozorovania a dotazníkového prieskumu formulujeme návrhy a odporúčania pre danú obchodnú prevádzku a pre prax.
Key words:
in-store komunikácia, predajňa, zákazník, aroma marketing, vôňa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited