Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Marketing and Trade (FEM)

     
     
Lesson
     
     
Projects
     
Publications     Placements     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Consumer Buying Behaviour for Fruit and Vegetables
Written by (author):
Ing. Kristína Fedorová
Department:
Department of Marketing and Trade (FEM)
Thesis supervisor:
Ing. Jakub Berčík, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Spotrebiteľské správanie pri kúpe ovocia a zeleniny
Summary:Diplomová práca sa zameriava na zhodnotenie spotrebiteľského správania na trhu s ovocím a zeleninou. Pre efektívne dosiahnutie tohto cieľa sme rozdelili prácu do niekoľkých kapitol. V prvej kapitole objasňujeme základné teoretické pojmy, ktoré súvisia s danou problematikou. Definujeme spotrebiteľa a spotrebiteľské správanie, proces nákupného rozhodovania, faktory pri nákupe tovaru, ktoré ovplyvňujú spotrebiteľa a typy nákupných situácií, v ktorých sa spotrebitelia môžu nachádzať. Druhá kapitola je zameraná na definovanie cieľov práce a nasledujúca opisuje metodiku, ktorú sme v práci využívali. Štvrtá kapitola obsahuje praktickú časť práce, v ktorej sa sústreďujeme na analyzovanie trhu s ovocím a zeleninou na Slovensku. Zameriavame sa na rozbor domácej produkcie, spotreby, vývoju cien a objemu dovozu a vývozu ovocia a zeleniny. V ďalšej časti sme zhodnotili ponuku ovocia a zeleniny vo vybraných obchodných reťazcoch, spôsob vystavenia tovaru, kvalitu, ceny a pôvod ovocia a zeleniny. Nosná časť štvrtej kapitoly je venovaná vyhodnoteniu dotazníka a zamerali sme sa na grafickú a slovnú interpretáciu jednotlivých odpovedí respondentov. Prostredníctvom dotazníka sme získali aj informácie potrebné na vyhodnotenie vopred stanovených hypotéz. Získané poznatky nám umožnili formulovať závery a odporúčania, ktoré by sa mohli v praxi využiť na zvýšenie predaja ovocia a zeleniny.
Key words:
spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, faktory pri nákupe tovaru, zelenina, spotreba, dovoz a vývoz, trhová situácia na Slovensku, ovocie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited