Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Marketing and Trade (FEM)

     
     Lesson     Final thesis
     
Projects
     
Publications
     
     
Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Aroma marketing as a tool to increase turnover in a chosen business entity
Written by (author):
Ing. Tatiana Duchoňová
Department:
Department of Marketing and Trade (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aróma marketing, ako nástroj zvýšenia obratu vo vybranom podnikateľskom subjekte
Summary:DUCHOŇOVÁ, Tatiana: Aróma marketing, ako nástroj zvýšenia obratu vo vybranom podnikateľskom subjekte. [Diplomová práca] – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu; Katedra marketingu a obchodu. – vedúci Ing. Jakub Berčík, PhD. Nitra 2020. Diplomová práca s názvom „Aróma marketing, ako nástroj zvýšenia obratu vo vybranom podnikateľskom subjekte“ sa zaoberá zhodnotením efektívnosti uplatnenia aróma marketingu. Popisuje viaceré možnosti využitia aromatizácie v praxi. V prvej časti diplomovej práce je venovaná pozornosť teoretickým východiskám základných pojmov ako senzorický marketing a zmyslové vnímanie. Ďalej je uvedený pojem marketingová komunikácia a jej členenie na nadlinkovú a podlinkovú komunikáciu, podpora predaja a in-store komunikácia. Práca je zameraná taktiež na nové trendy v mieste predaja a aróma marketing. Predmetom praktickej časti práce je využitie aróma marketingu v potravinovej predajni. Dôležitú časť tvorí charakteristika aliancie, dotazníkový prieskum, porovnanie dosiahnutého objemu predaja a tržieb pred umiestnením aromatizéra a počas toho, ako bol umiestnený v danej predajni potravín. Cieľom diplomovej práce je zistiť, ako ovplyvnila aróma kávy v predajni spotrebiteľské rozhodovanie a podnietenie ich k impulzívnemu nákupu a následný vplyv na obrat podniku. V súvislosti s dosiahnutými výsledkami nášho pozorovania a dotazníkového prieskumu formulujeme návrhy a odporúčania pre danú obchodnú prevádzku a pre prax.
Key words:
aróma marketing, senzorický marketing, vôňa, Môj obchod, marketingová komunikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited