Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Berčík, PhD.
Identification number: 34608
University e-mail: jakub.bercik [at] uniag.sk
 

     
Graduate
     
     Final thesis     Projects
     
          
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Facereader, a tool used for the implicit comparison of sensory perception of dairy products
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Facereader, ako nástroj implicitného porovnania senzorického vnímania mliečnych produktov
Summary:
Diplomová práca, ktorej témou je „Facereader, ako nástroj implicitného porovnania senzorického vnímania mliečnych produktov“ sa zaoberá využitím biometrie pri implicitnom hodnotení senzorického vnímania vybraných mliečnych produktov. Uvádza možnosti využitia implicitných nástrojov pri senzorickom hodnotení potravín a sumarizuje základné teoretické poznatky z tejto oblasti. Práca popisuje riešenú problematiku z teoretického hľadiska, ktorá sa zaoberá marketingom, senzorickým marketingom, charakteristikou spotrebiteľa a spotrebiteľského správania, agrárnym trhom a v neposlednom rade biometrickými metódami na získavanie spätnej väzby, konkrétne softvérom Facereader. Po spracovaní naštudovanej literatúry nasledovalo vymedzenie cieľu práce a metodiky práce, ktorá popisuje metódy skúmania a kým spôsobom bola práca vypracovaná. Praktická časť práce porovnáva implicitné a explicitné vnímanie mliečneho produktu. Na spracovanie a vyhodnotenie vlastnej práce bol použitý dotazník v online prostredí, uskutočnenie slepého testovania a následné vyhodnotenie výsledkov za pomoci Facereaderu. Dosiahnuté výsledky poukazujú, že táto metóda je nápomocná vo všetkých sférach podnikania a takáto analýza sa uberá smerom k lepšiemu pochopeniu pri rozhodovaní spotrebiteľa či jeho správania pri nákupe.
Key words:
senzorický marketing, agrárny trh, facereader, slepé testovanie, marketing, spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, biometrické metódy na získavanie spätnej väzby, dotazník, implicitné a explicitné vnímanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited