Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Girmanová
Identification number: 34632
University e-mail: qgirmanova [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of the results of financial and aconomic analyse of the chosen company in Michalovce
Written by (author): Ing. Jana Girmanová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: Ing. Magdaléna Laurová, CSc.
Opponent:Ing. Ivan Vozár
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom PD Michalovce
Summary:V dnešnej dobe sú všetky ekonomiky svete ovplyvnené finančnou krízou, ktorá sa podpísala na výkonnosti podnikov. Mnohé podniky nielen na Slovensku, ale v celom svete len z ťažkosti prežívajú situáciu na trhu. Finančno-ekonomická analýza ktorá predstavuje jeden z dôležitých nástroj pri rozhodovaní v podniku a mala by byť v podnikoch vykonávaná pravidelne. Má kľúčové postavenie pri hodnotení súčasného stavu a predvídaní budúceho vývoja podniku. Výsledky tejto analýzy by mali slúžiť ako podklad pre príjmanie rozhodnutí a opatrení manažmentom v podniku. Cieľom predloženej diplomovej práce bolo vypracovanie finančno-ekonomickej analýzy vybraného podniku, ktorým bol podnik pôsobiaci na východnom Slovensku v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby. V práci sú nielen teoretické poznatky o danej problematike, ale aj praktická časť, ktorá pozostáva z vypracovania analýzy. Na základe praktickej časti sú vypracované návrhy na zlepšenie situácie v podniku.
Key words:finančná analýza ex ante, pomerové finančné ukazovatele, finančná analýza ex post, účtovné výkazy, finančné zdravie podniku

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited