Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martina Marčanová
Identification number: 34733
University e-mail: qmarcanova [at] is.uniag.sk
 

     
Graduate     Final thesis
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
A Financial Analysis of the Company
Written by (author):
Department: Department of Statistics and Operations Research (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
Opponent:Ing. Miriam Pietriková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Finančná analýza podniku
Summary:Finančná analýza by mala patriť k zručnostiam každého finančného manažéra. Vychádza z účtovníctva podniku. Pomáha pri identifikovaní silných stránok, na ktorých by podnik mohol stavať a determinuje slabiny, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k problémom. Úlohou finančnej analýzy je spoznať finančnú situáciu podniku. Cieľom predkladanej diplomovej práce je posúdiť finančné zdravie podniku. Analyzovaným subjektom je akciová spoločnosť Nitrazdroj. Potrebné informácie a dáta sme získali z účtovných výkazov -- súvaha, výkaz ziskov a strát, cash flow. V prvej časti sme definovali základné pojmy finančnej analýzy a popísali jednotlivé metódy. V praktickej časti sme vykonali analýzu jednotlivých výkazov, vypočítali pomerové finančné ukazovatele likvidity, aktivity, zadlženosti a rentability a následne pomocou Altmanovej metódy predikovali budúcu finančnú spôsobilosť podniku. Na záver sme zhodnotili celkovú finančnú situáciu podniku a podali návrhy na zlepšenie.
Key words:
Finančná analýza, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Cash flow, Likvidita, Aktivita, Zadlženosť, Rentabilita, Altmanova metóda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited