Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martina Marčanová
Identifikačné číslo: 34733
Univerzitný e-mail: qmarcanova [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Finančná analýza podniku
Autor: Ing. Martina Marčanová
Pracovisko: Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
Oponent:Ing. Miriam Pietriková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Finančná analýza podniku
Abstrakt:Finančná analýza by mala patriť k zručnostiam každého finančného manažéra. Vychádza z účtovníctva podniku. Pomáha pri identifikovaní silných stránok, na ktorých by podnik mohol stavať a determinuje slabiny, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k problémom. Úlohou finančnej analýzy je spoznať finančnú situáciu podniku. Cieľom predkladanej diplomovej práce je posúdiť finančné zdravie podniku. Analyzovaným subjektom je akciová spoločnosť Nitrazdroj. Potrebné informácie a dáta sme získali z účtovných výkazov -- súvaha, výkaz ziskov a strát, cash flow. V prvej časti sme definovali základné pojmy finančnej analýzy a popísali jednotlivé metódy. V praktickej časti sme vykonali analýzu jednotlivých výkazov, vypočítali pomerové finančné ukazovatele likvidity, aktivity, zadlženosti a rentability a následne pomocou Altmanovej metódy predikovali budúcu finančnú spôsobilosť podniku. Na záver sme zhodnotili celkovú finančnú situáciu podniku a podali návrhy na zlepšenie.
Kľúčové slová:Finančná analýza, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Cash flow, Likvidita, Aktivita, Zadlženosť, Rentabilita, Altmanova metóda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene