Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Monika Móciková
Identification number: 34770
 
rektorát - adm.centrum - Accounting Unit (Burs R)
Chief official - Accounting Unit (Burs R)

Contacts     Graduate
     
Final thesis
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Analysis of the financial situation in selected enterprise
Written by (author):
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza finančnej situácie vo vybranom podniku
Summary:
Táto diplomová práca sa venuje analýze finančnej situácie podniku, ktorý sa zaoberá výrobou a spracovaním hydiny. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej, teoretickej časti, analyzujeme názory domácich ale aj zahraničných autorov k riešenej problematike, cieľ práce a metodiku. Druhú časť tvoria výsledky práce, kde sa zameriame na hodnotenie majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku, posúdime zlaté bilančné pravidlo, analyzujeme cash flow a jednotlivé ukazovatele finančnej analýzy a v neposlednom rade rozoberieme analýzu ex ante pomocou indexu dôveryhodnosti IN a to všetko na základe súvahy a výkazu ziskov a strát za obdobie od roku 2006 do roku 2010. Následne výsledky interpretujeme. Na základe druhej časti sú v závere, ktorý tvorí poslednú časť diplomovej práce, zhrnuté výsledky a vyslovené doporučenia pre zlepšenie súčasnej finančnej situácie spoločnosti.
Key words:
Finančná situácia, účtovné výkazy, majetková a kapitálová štruktúra, ukazovatele finančnej analýzy, index dôveryhodnosti IN.

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited