Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Oľga Karvacká
Identifikační číslo: 34791
Univerzitní e-mail: qkarvacka [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Manažment výroby v podmienkach vinárskeho podnikateľského subjektu
Autor: Ing. Oľga Karvacká
Pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Manažment výroby v podmienkach vinárskeho podnikateľského subjektu
Abstrakt:Abstrakt V súčasnej dobe sa veľký dôraz kladie na oblasť výroby a jej riadenie. Výrobná činnosť v rozhodujúcej miere ovplyvňuje efektívnosť podnikov. Výroba je zámerná ľudská činnosť, pri ktorej sa výrobné vstupy transformujú na výrobné výstupy. Na výrobu podnik vynakladá náklady a predajom tovarov a služieb podnik získava tržby -- výnosy. Manažment je procesom plánovania, organizovania, personálneho zabezpečenia, vedenia ľudí a kontroly. Dôležitou časťou podnikového manažmentu je manažment výroby. Manažment výroby prispieva k rozvoju podnikania, riadi výrobný proces, výrobný systém a zabezpečuje jeho efektívny rozvoj. Cieľom diplomovej práce je manažérsko-ekonomické zhodnotenie procesu výroby vína v spoločnosti Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., ktorého hlavným predmetom činnosti je pestovanie rôznych odrôd viniča hroznorodého a následná produkcia hroznového vína, a to bieleho, červeného a ružového. V prehľade literatúry sme sa zaoberali vymedzením pojmov manažment podniku, manažment výroby, výroba a výrobný proces, vinohradníctvo a víno, kvalita výroby a marketing. Vo vlastnej práci sme sa venovali výrobnej charakteristike podniku, manažérskym aspektom výroby akostných vín, ekonomickým aspektom výroby vína a marketingovým aspektom. V závere sme zhodnotili jednotlivé dosiahnuté produkčné, manažérske, ekonomické a marketingové výsledky na základe získaných podnikových informácií, ktoré sme čerpali z finančných výkazov podniku a vnútropodnikových dokumentov. Ekonomické ukazovatele mali rastovú tendenciu, až na ukazovateľ celkovej produktivity práce, ktorý z roka na rok klesal. Zistili sme, že najvyššie výnosy a náklady podnik eviduje pri výrobe bieleho vína, no najvyšší index rastu výnosovej a nákladovej rentability bol za sledované obdobie v prípade červeného a ružového vína. Spoločnosť dosahovala v každom roku zisk, čím zabezpečila splnenie základného cieľa podnikania. Navrhované opatrenia sa týkali organizačnej štruktúry, nákladov a inovácií v oblasti pestovania viniča.
Klíčová slova:manažment podniku, manažment výroby, výroba a výrobný proces, vinohradníctvo a víno, kvalita výroby, marketing

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně