Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Oľga Karvacká
Identification number: 34791
University e-mail: qkarvacka [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Operations management in terms of wine business entity
Written by (author): Ing. Oľga Karvacká
Department: Department of Management (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Opponent:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Manažment výroby v podmienkach vinárskeho podnikateľského subjektu
Summary:Abstrakt V súčasnej dobe sa veľký dôraz kladie na oblasť výroby a jej riadenie. Výrobná činnosť v rozhodujúcej miere ovplyvňuje efektívnosť podnikov. Výroba je zámerná ľudská činnosť, pri ktorej sa výrobné vstupy transformujú na výrobné výstupy. Na výrobu podnik vynakladá náklady a predajom tovarov a služieb podnik získava tržby -- výnosy. Manažment je procesom plánovania, organizovania, personálneho zabezpečenia, vedenia ľudí a kontroly. Dôležitou časťou podnikového manažmentu je manažment výroby. Manažment výroby prispieva k rozvoju podnikania, riadi výrobný proces, výrobný systém a zabezpečuje jeho efektívny rozvoj. Cieľom diplomovej práce je manažérsko-ekonomické zhodnotenie procesu výroby vína v spoločnosti Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., ktorého hlavným predmetom činnosti je pestovanie rôznych odrôd viniča hroznorodého a následná produkcia hroznového vína, a to bieleho, červeného a ružového. V prehľade literatúry sme sa zaoberali vymedzením pojmov manažment podniku, manažment výroby, výroba a výrobný proces, vinohradníctvo a víno, kvalita výroby a marketing. Vo vlastnej práci sme sa venovali výrobnej charakteristike podniku, manažérskym aspektom výroby akostných vín, ekonomickým aspektom výroby vína a marketingovým aspektom. V závere sme zhodnotili jednotlivé dosiahnuté produkčné, manažérske, ekonomické a marketingové výsledky na základe získaných podnikových informácií, ktoré sme čerpali z finančných výkazov podniku a vnútropodnikových dokumentov. Ekonomické ukazovatele mali rastovú tendenciu, až na ukazovateľ celkovej produktivity práce, ktorý z roka na rok klesal. Zistili sme, že najvyššie výnosy a náklady podnik eviduje pri výrobe bieleho vína, no najvyšší index rastu výnosovej a nákladovej rentability bol za sledované obdobie v prípade červeného a ružového vína. Spoločnosť dosahovala v každom roku zisk, čím zabezpečila splnenie základného cieľa podnikania. Navrhované opatrenia sa týkali organizačnej štruktúry, nákladov a inovácií v oblasti pestovania viniča.
Key words:manažment podniku, manažment výroby, výroba a výrobný proces, vinohradníctvo a víno, kvalita výroby, marketing

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited