Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Management of company's financial situation
Written by (author): Ing. Lukáš Hricák
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie finančnej situácie podniku
Summary:Hlavným cieľom bakalárskej práce je vypracovať finančnú analýzu v obchodnej spoločnosti MGM International s. r. o., ktorá sa nachádza v Topoľčanoch a na základe zistených výsledkov analýzy vypracovať opatrenia na vylepšenie ekonomickej situácie podniku v budúcnosti. Pre dosiahnutie hlavného cieľa záverečnej práce je nutné stanoviť a splniť tieto čiastkové ciele: analýza štruktúry a vývoja majetku, záväzkov a pohľadávok, analýza určitých pomerových ukazovateľov, analýza peňažných tokov, analýza metódou ex ante a ex post. Prvá časť záverečnej práce je zameraná na teoretické informácie o riešenej problematike. V druhej časti je určený cieľ záverečnej práce. Následne je vypracovaná metodika a postup výpočtu analýz a jednotlivých ukazovateľov. Na záver je vypracovaný samotný výpočet ukazovateľov, zhodnotenie výsledkov a diskusia s návrhom opatrení pre zlepšenie situácie podniku v budúcnosti. Zdrojom informácii pre vypracovanie analýz sú účtovné výkazy analyzovanej obchodnej spoločnosti za obdobie rokov 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014. Po vypracovaní finančnej analýzy sme dospeli k názoru, že globálna finančná kríza, ktorá prebiehala aj v sledovanom období, mala veľký vplyv na finančný a ekonomický stav. Po postupnom znižovaní výsledku hospodárenia dosiahol podnik v roku 2012 najväčšiu stratu. Aj napriek záporným výsledkom podnikania si myslíme, že podnik je naďalej schopný si udržať miesto na trhu a realizovať tak všetky podnikateľské činnosti ako do krízového roku 2012. Na základe finančnej analýzy sme navrhli vhodné odporúčania a opatrenia na pre zlepšenie finančnej a ekonomickej situácie podniku.
Key words:finančná situácia , finančné ukazovatele, finančná analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited