Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Riadenie finančnej situácie podniku
Autor: Ing. Lukáš Hricák
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadenie finančnej situácie podniku
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce je vypracovať finančnú analýzu v obchodnej spoločnosti MGM International s. r. o., ktorá sa nachádza v Topoľčanoch a na základe zistených výsledkov analýzy vypracovať opatrenia na vylepšenie ekonomickej situácie podniku v budúcnosti. Pre dosiahnutie hlavného cieľa záverečnej práce je nutné stanoviť a splniť tieto čiastkové ciele: analýza štruktúry a vývoja majetku, záväzkov a pohľadávok, analýza určitých pomerových ukazovateľov, analýza peňažných tokov, analýza metódou ex ante a ex post. Prvá časť záverečnej práce je zameraná na teoretické informácie o riešenej problematike. V druhej časti je určený cieľ záverečnej práce. Následne je vypracovaná metodika a postup výpočtu analýz a jednotlivých ukazovateľov. Na záver je vypracovaný samotný výpočet ukazovateľov, zhodnotenie výsledkov a diskusia s návrhom opatrení pre zlepšenie situácie podniku v budúcnosti. Zdrojom informácii pre vypracovanie analýz sú účtovné výkazy analyzovanej obchodnej spoločnosti za obdobie rokov 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014. Po vypracovaní finančnej analýzy sme dospeli k názoru, že globálna finančná kríza, ktorá prebiehala aj v sledovanom období, mala veľký vplyv na finančný a ekonomický stav. Po postupnom znižovaní výsledku hospodárenia dosiahol podnik v roku 2012 najväčšiu stratu. Aj napriek záporným výsledkom podnikania si myslíme, že podnik je naďalej schopný si udržať miesto na trhu a realizovať tak všetky podnikateľské činnosti ako do krízového roku 2012. Na základe finančnej analýzy sme navrhli vhodné odporúčania a opatrenia na pre zlepšenie finančnej a ekonomickej situácie podniku.
Klíčová slova:finančná situácia , finančné ukazovatele, finančná analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně