Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Riadenie finančnej situácie podniku
Autor: Ing. Lukáš Hricák
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie finančnej situácie podniku
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce je vypracovať finančnú analýzu v obchodnej spoločnosti MGM International s. r. o., ktorá sa nachádza v Topoľčanoch a na základe zistených výsledkov analýzy vypracovať opatrenia na vylepšenie ekonomickej situácie podniku v budúcnosti. Pre dosiahnutie hlavného cieľa záverečnej práce je nutné stanoviť a splniť tieto čiastkové ciele: analýza štruktúry a vývoja majetku, záväzkov a pohľadávok, analýza určitých pomerových ukazovateľov, analýza peňažných tokov, analýza metódou ex ante a ex post. Prvá časť záverečnej práce je zameraná na teoretické informácie o riešenej problematike. V druhej časti je určený cieľ záverečnej práce. Následne je vypracovaná metodika a postup výpočtu analýz a jednotlivých ukazovateľov. Na záver je vypracovaný samotný výpočet ukazovateľov, zhodnotenie výsledkov a diskusia s návrhom opatrení pre zlepšenie situácie podniku v budúcnosti. Zdrojom informácii pre vypracovanie analýz sú účtovné výkazy analyzovanej obchodnej spoločnosti za obdobie rokov 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014. Po vypracovaní finančnej analýzy sme dospeli k názoru, že globálna finančná kríza, ktorá prebiehala aj v sledovanom období, mala veľký vplyv na finančný a ekonomický stav. Po postupnom znižovaní výsledku hospodárenia dosiahol podnik v roku 2012 najväčšiu stratu. Aj napriek záporným výsledkom podnikania si myslíme, že podnik je naďalej schopný si udržať miesto na trhu a realizovať tak všetky podnikateľské činnosti ako do krízového roku 2012. Na základe finančnej analýzy sme navrhli vhodné odporúčania a opatrenia na pre zlepšenie finančnej a ekonomickej situácie podniku.
Kľúčové slová:finančná situácia , finančné ukazovatele, finančná analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene