Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

     
               Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Standard and alternative methods of firm's financing according to the conditions of Slovak Republic
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Štandardné a alternatívne možnosti financovania podniku v podmienkach SR
Summary:V mojej bakalárskej práci sa zameriavam na analýzu štandardných a alternatívnych možností financovania podniku v podmienkach Slovenskej republiky. Hlavným cieľom tejto práce je analýza spôsobu financovania vybraného podniku, ktorým je STAVEX Nitra, s.r.o. Údaje som čerpala zo súvahy a výkazu ziskov a strát podniku za sledované obdobie rokov 2012, 2013 a 2014. V prvej časti tejto práce som vymedzila základné pojmy a charakteristiky súvisiace s danou problematikou, ako sú kapitál, kapitálová štruktúra, financovanie, zdroje financovania. Následne som charakterizovala vybrané druhy alternatívnych foriem financovania podniku akými sú leasing, faktoring, forfaiting, franchising a projektové financovanie. Vlastná práca pozostáva z posúdenia financovania krátkodobého a dlhodobého majetku a výpočtu a zhodnotenia pomerových ukazovateľov podniku. V závere tejto práce som zhrnula celkový obraz hospodárenia podniku a uviedla návrhy na jeho možné zlepšenie.
Key words:
podnik, kapitál, finančný zdroj, pomerové ukazovatele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited