Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The modern forms of financing small and medium enterprises
Written by (author): Ing. Dominika Pastorová
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Moderné formy financovania malých a stredných podnikov.
Summary:Úloha a význam malých a stredných podnikov (MSP) nie len v národnom ale i v celosvetovom meradle nás podnecuje k myšlienke vytvárať stabilné a perspektívne prostredie pre ich ekonomický rozvoj. Jedným z prostriedkov pre vytvorenie optimálneho prostredia, ktoré zabezpečí nie len existenciu terajších MSP ale zároveň rozvoj týchto podnikov je priama podpora podnikania s ktorou súvisí vytváranie stabilného ekonomického prostredia. Primárnym cieľom bakalárskej práce je poukázať na možnosti financovania majetku a s tým súvisiacich potrieb podniku prostredníctvom inovatívnych foriem financovania. Predložená bakalárska práca sa skladá z dvoch častí a to teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť vymedzuje základné pojmy z prostredia domácej a zahraničnej literatúry akými sú podnik, podnikanie, kategorizácia podnikov ale aj štandardné či alternatívne formy financovania malých a stredných podnikov v podmienkach SR. V praktickej časti práce sa zameriavame na Poľnohospodárske družstvo Ponitrie Preseľany, v ktorom je zhodnotený súčasný ekonomický stav z hľadiska financovania majetku podniku, ukazovateľov zadlženosti a rentability družstva ako aj komplexná analýza leasingových ponúk finančných inštitúcii, ktorú podnik môže využiť ako jednu z foriem alternatívneho spôsobu financovania. V závere sú obsiahnuté výsledky našej práce a taktiež návrhy a opatrenia viažuce sa k využívaniu moderných foriem financovania MSP.
Key words:malé a stredné podniky, moderné formy financovania, štandardné a alternatívne formy financovania, vlastné a cudzie zdroje financovania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited