Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Moderné formy financovania malých a stredných podnikov.
Autor: Ing. Dominika Pastorová
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Moderné formy financovania malých a stredných podnikov.
Abstrakt:Úloha a význam malých a stredných podnikov (MSP) nie len v národnom ale i v celosvetovom meradle nás podnecuje k myšlienke vytvárať stabilné a perspektívne prostredie pre ich ekonomický rozvoj. Jedným z prostriedkov pre vytvorenie optimálneho prostredia, ktoré zabezpečí nie len existenciu terajších MSP ale zároveň rozvoj týchto podnikov je priama podpora podnikania s ktorou súvisí vytváranie stabilného ekonomického prostredia. Primárnym cieľom bakalárskej práce je poukázať na možnosti financovania majetku a s tým súvisiacich potrieb podniku prostredníctvom inovatívnych foriem financovania. Predložená bakalárska práca sa skladá z dvoch častí a to teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť vymedzuje základné pojmy z prostredia domácej a zahraničnej literatúry akými sú podnik, podnikanie, kategorizácia podnikov ale aj štandardné či alternatívne formy financovania malých a stredných podnikov v podmienkach SR. V praktickej časti práce sa zameriavame na Poľnohospodárske družstvo Ponitrie Preseľany, v ktorom je zhodnotený súčasný ekonomický stav z hľadiska financovania majetku podniku, ukazovateľov zadlženosti a rentability družstva ako aj komplexná analýza leasingových ponúk finančných inštitúcii, ktorú podnik môže využiť ako jednu z foriem alternatívneho spôsobu financovania. V závere sú obsiahnuté výsledky našej práce a taktiež návrhy a opatrenia viažuce sa k využívaniu moderných foriem financovania MSP.
Klíčová slova:malé a stredné podniky, moderné formy financovania, štandardné a alternatívne formy financovania, vlastné a cudzie zdroje financovania

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně