Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Moderné formy financovania malých a stredných podnikov.
Autor: Ing. Dominika Pastorová
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Moderné formy financovania malých a stredných podnikov.
Abstrakt:Úloha a význam malých a stredných podnikov (MSP) nie len v národnom ale i v celosvetovom meradle nás podnecuje k myšlienke vytvárať stabilné a perspektívne prostredie pre ich ekonomický rozvoj. Jedným z prostriedkov pre vytvorenie optimálneho prostredia, ktoré zabezpečí nie len existenciu terajších MSP ale zároveň rozvoj týchto podnikov je priama podpora podnikania s ktorou súvisí vytváranie stabilného ekonomického prostredia. Primárnym cieľom bakalárskej práce je poukázať na možnosti financovania majetku a s tým súvisiacich potrieb podniku prostredníctvom inovatívnych foriem financovania. Predložená bakalárska práca sa skladá z dvoch častí a to teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť vymedzuje základné pojmy z prostredia domácej a zahraničnej literatúry akými sú podnik, podnikanie, kategorizácia podnikov ale aj štandardné či alternatívne formy financovania malých a stredných podnikov v podmienkach SR. V praktickej časti práce sa zameriavame na Poľnohospodárske družstvo Ponitrie Preseľany, v ktorom je zhodnotený súčasný ekonomický stav z hľadiska financovania majetku podniku, ukazovateľov zadlženosti a rentability družstva ako aj komplexná analýza leasingových ponúk finančných inštitúcii, ktorú podnik môže využiť ako jednu z foriem alternatívneho spôsobu financovania. V závere sú obsiahnuté výsledky našej práce a taktiež návrhy a opatrenia viažuce sa k využívaniu moderných foriem financovania MSP.
Kľúčové slová:malé a stredné podniky, moderné formy financovania, štandardné a alternatívne formy financovania, vlastné a cudzie zdroje financovania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene