Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

     Lesson          Projects     Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation of Asset and Financial Structure of Agricultural Enterprise
Written by (author):
Ing. Mária Nagyová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku
Summary:Cieľom diplomovej práce s názvom Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku je zhodnotiť minulosť, súčasnosť a predpokladanú budúcnosť majetkovej a finančnej štruktúry podniku podnikajúceho v sektore poľnohospodárstva. Zistiť, do akej miery je a či bude družstvo životaschopné, ako z ekonomického, tak aj z finančného hľadiska s využitím vybraných finančných ukazovateľov podniku a interpretovať výsledky s možným dopadom na ekonomiku podniku. Teoretická časť je zameraná na objasnenie vývoja a charakteru poľnohospodárstva na Slovensku a oboznámenie sa s teoretickými aspektmi finančnej analýzy. V praktickej časti sú metódy finančnej analýzy použité pri analýze majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku. Na základe zistených skutočností sú zhrnuté výsledky a navrhnuté opatrenia na zlepšenie slabých stránok vo finančnej oblasti podniku. Všetky informácie použité v diplomovej práci sú čerpané z účtovnej závierky a výročných správ podniku za sledované obdobie 2012 až 2014.
Key words:
Majetková štruktúra, finančná analýza, poľnohospodársky podnik, ukazovatele finančnej analýzy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited