Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Risk management in agriculture from the perspective of the European Union
Written by (author): Ing. Zuzana Adamcová
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:doc. Ing. Milan Kučera, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie rizík v poľnohospodárstve z pohľadu Európskej únie
Summary:Poľnohospodárstvo je primárnym odvetvím národného hospodárstva. Poľnohospodárske podniky musia čeliť rôznych rizikám, ktoré ovplyvňujú najmä ich príjmy. Tieto riziká pochádzajú z rôznych zdrojov. Najvýznamnejším zdrojom rizík v poľnohospodárstve sú počasie a klimatické zmeny. Jednotlivé druhy rizík sú navzájom závislé, teda vznik jedného môže vyvolať aj vznik ďalších rizík. Na zmierňovanie poľnohospodárskych rizík sa využívajú rôzne nástroje, z ktorých dôležitým je poistenie. Poistenie v poľnohospodárstve nie je dostatočne využívané, aj keď portfólia komerčných poisťovní sú celkom rozšírené a snažia sa vyhovieť poľnohospodárom aj špeciálnymi druhmi poistenia. Poistenie je pre mnohých poľnohospodárov finančne náročné. Jednotný systém poistenia v rámci EÚ neexistuje, ale EÚ podporuje zvýšenie krytia rizík poistením. EÚ využíva na riadenie rizík v poľnohospodárstve najmä nástroje I. a II. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Hlavným cieľom diplomovej práce je priblíženie jednotlivých nástrojov na riadenie rizík v poľnohospodárstve, zhodnotenie systému poistenia a jednotlivých foriem podpôr Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré sa využívajú na elimináciu rizika.
Key words:poľnohospodárstvo, poistenie, riziko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited