Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of external sources of financing in Slovakia.
Written by (author): Ing. Nicolette Havranová
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza externých zdrojov financovania podniku v podmienkach SR.
Summary:HAVRANOVÁ, Nicolette: Analýza externých zdrojov financovania podniku v podmienkach SR Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja; Katedra financií; Vedúci záverečnej práce: Ing. Ivan Holúbek, PhD. Nitra, 2016 s. 54. Bakalárska práca je zameraná na analýzu externých zdrojov financovania podniku v podmienkach SR. Analýza sa zameriava na externé zdroje poľnohospodárskeho podniku PRAEDIUM ENVIRO, s.r.o. Podstatou práce je analýza pomerových ukazovateľov vybraného podniku a vypracovanie návrhu opatrení pre prípadné vylepšenie zvolených ukazovateľov. Práca je rozčlenená do 8 kapitol. Prvá kapitola obsahuje definície základných pojmov a charakteristiku financovania podniku. Druhá kapitola je zameraná na charakteristiku externého financovania a jeho druhy. V tretej kapitole je popísaný metodický postup vypracovania práce. Štvrtá kapitola je venovaná charakteristike podniku PRAEDIUM ENVIRO, s.r.o. a charakteristike jej výroby. V piatej kapitole sú charakterizované externé zdroje financovania a ich výška, ktoré podnik využíva. Šiesta kapitola je zameraná na analýzu a zhodnotenie vybraných položiek súvahy a výkazu ziskov a strát. Významnou časťou je výpočet a vyhodnotenie pomerových ukazovateľov rentability, likvidity, aktivity a zadlženosti podniku. Záver práce, ôsma kapitola, je zameraná na návrh opatrení, ktoré by podnik mohol zaviesť pre vylepšenie hodnôt pomerových ukazovateľov a zároveň vylepšenie celkovej ekonomickej stability a finančnej nezávislosti podniku na trhu.
Key words:úvery, dotácie, externé financovanie, financovanie podniku, leasing

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited