Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza externých zdrojov financovania podniku v podmienkach SR.
Autor: Ing. Nicolette Havranová
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza externých zdrojov financovania podniku v podmienkach SR.
Abstrakt:HAVRANOVÁ, Nicolette: Analýza externých zdrojov financovania podniku v podmienkach SR Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja; Katedra financií; Vedúci záverečnej práce: Ing. Ivan Holúbek, PhD. Nitra, 2016 s. 54. Bakalárska práca je zameraná na analýzu externých zdrojov financovania podniku v podmienkach SR. Analýza sa zameriava na externé zdroje poľnohospodárskeho podniku PRAEDIUM ENVIRO, s.r.o. Podstatou práce je analýza pomerových ukazovateľov vybraného podniku a vypracovanie návrhu opatrení pre prípadné vylepšenie zvolených ukazovateľov. Práca je rozčlenená do 8 kapitol. Prvá kapitola obsahuje definície základných pojmov a charakteristiku financovania podniku. Druhá kapitola je zameraná na charakteristiku externého financovania a jeho druhy. V tretej kapitole je popísaný metodický postup vypracovania práce. Štvrtá kapitola je venovaná charakteristike podniku PRAEDIUM ENVIRO, s.r.o. a charakteristike jej výroby. V piatej kapitole sú charakterizované externé zdroje financovania a ich výška, ktoré podnik využíva. Šiesta kapitola je zameraná na analýzu a zhodnotenie vybraných položiek súvahy a výkazu ziskov a strát. Významnou časťou je výpočet a vyhodnotenie pomerových ukazovateľov rentability, likvidity, aktivity a zadlženosti podniku. Záver práce, ôsma kapitola, je zameraná na návrh opatrení, ktoré by podnik mohol zaviesť pre vylepšenie hodnôt pomerových ukazovateľov a zároveň vylepšenie celkovej ekonomickej stability a finančnej nezávislosti podniku na trhu.
Klíčová slova:úvery, dotácie, externé financovanie, financovanie podniku, leasing

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně