Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza externých zdrojov financovania podniku v podmienkach SR.
Autor: Ing. Nicolette Havranová
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza externých zdrojov financovania podniku v podmienkach SR.
Abstrakt:HAVRANOVÁ, Nicolette: Analýza externých zdrojov financovania podniku v podmienkach SR Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja; Katedra financií; Vedúci záverečnej práce: Ing. Ivan Holúbek, PhD. Nitra, 2016 s. 54. Bakalárska práca je zameraná na analýzu externých zdrojov financovania podniku v podmienkach SR. Analýza sa zameriava na externé zdroje poľnohospodárskeho podniku PRAEDIUM ENVIRO, s.r.o. Podstatou práce je analýza pomerových ukazovateľov vybraného podniku a vypracovanie návrhu opatrení pre prípadné vylepšenie zvolených ukazovateľov. Práca je rozčlenená do 8 kapitol. Prvá kapitola obsahuje definície základných pojmov a charakteristiku financovania podniku. Druhá kapitola je zameraná na charakteristiku externého financovania a jeho druhy. V tretej kapitole je popísaný metodický postup vypracovania práce. Štvrtá kapitola je venovaná charakteristike podniku PRAEDIUM ENVIRO, s.r.o. a charakteristike jej výroby. V piatej kapitole sú charakterizované externé zdroje financovania a ich výška, ktoré podnik využíva. Šiesta kapitola je zameraná na analýzu a zhodnotenie vybraných položiek súvahy a výkazu ziskov a strát. Významnou časťou je výpočet a vyhodnotenie pomerových ukazovateľov rentability, likvidity, aktivity a zadlženosti podniku. Záver práce, ôsma kapitola, je zameraná na návrh opatrení, ktoré by podnik mohol zaviesť pre vylepšenie hodnôt pomerových ukazovateľov a zároveň vylepšenie celkovej ekonomickej stability a finančnej nezávislosti podniku na trhu.
Kľúčové slová:úvery, dotácie, externé financovanie, financovanie podniku, leasing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene