Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts     
     
     
Projects
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Financial and economic analysis of selected agricultural business
Written by (author):
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Finančno - ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku
Summary:
Predmetom tejto bakalárskej práce je finančno-ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku a riešenie jej problematiky. K hlavným cieľom analýzy patrí aj skúmanie a porovnávanie finančných ukazovateľov. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sme riešili problematiku finančnej analýzy. V ďalšej kapitole sme zostavili cieľ práce a opísali stručnú charakteristiku podniku, ktorý analyzujeme. Tretia kapitola je venovaná metodike a pomerovým ukazovateľom. Záverečná, posledná kapitola sa zaoberá výpočtami a analyzovaním ukazovateľov a ich interpretovaním, tzn. celkovým vyhodnotením finančnej analýzy. Pre vyhodnotenie finančnej analýzy sme použili metódy ex-post a ex-ante, kde sme pracovali s údajmi zo Súvahy a Výkazu ziskov a strát. Zhrnuté výsledky následne slovne vyhodnocujeme a interpretujeme. Výsledok danej problematiky je zhrnutý v závere, kde sme spísali stručnú analýzu podniku a jeho finančného zdravia za sledované obdobie.
Key words:
finančná analýza, podnik, rentabilita, náklady, výnosy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited