Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts
     
     Final thesis
     
Projects     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Analysis of financial literacy and financial education of students in Slovakia and worldwide
Written by (author):
Ing. Kristína Bencová
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:
Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza finančnej gramotnosti a finančné vzdelávanie študentov na Slovensku a vo svete
Summary:
Cieľom diplomovej práce je analyzovať úroveň finančnej gramotnosti študentov na základe teoretických východísk. Diplomová práca sa skladá z piatich kapitol. V prvej kapitole diplomovej práce sú teoreticky charakterizované základné pojmy týkajúce sa finančnej gramotnosti a finančného vzdelávania študentov. Druhá kapitola je zameraná na vymedzenie hlavného cieľa práce. V nasledujúcej časti je popísaný cieľ práce a metodika, ktoré boli nevyhnutné na spracovanie predkladanej diplomovej práce. Štvrtá kapitola obsahuje vlastnú prácu, kde bola zrealizovaná analýza získaných dát o študentoch. Táto analýza bola uskutočnená na základe dotazníkového prieskumu vybraných stredných a vysokých škôl, ktorého sa zúčastnilo 105 respondentov. Dotazníkovým výskumom sme zistili, aké vedomosti v oblasti financií majú jednotliví študenti. Pomocou štatistických hypotéz sme dospeli k výsledku, že veľkosť vzdelania má významný vplyv na úroveň finančnej gramotnosti študentov. Záver tejto práce obsahuje zhrnutie finančnej gramotnosti študentov vo všeobecnosti, zhodnotenie celej diplomovej práce, najmä praktickej časti zameranej na dotazníkový prieskum. Dôležitou súčasťou sú návrhy a odporúčania, ako zlepšiť stav finančnej gramotnosti a zvýšiť úroveň vzdelávania v oblasti financií.
Key words:
finančná gramotnosť, financie, finančné vzdelávanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited