Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

     
Lesson
     
Final thesis     Projects
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Financial analysis in a selected agricultural company
Written by (author):
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Finančná analýza vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Summary:Finančná analýza patrí k najvýznamnejším nástrojom podniku na zisteniu jeho finančnej situácie. Finančná situácia odráža jednotlivé činnosti podniku, a to aký je v nich úspešný. Odhaľuje slabé stránky podniku, definuje tie silné a hľadá problémy a dôvody ich vzniku. Výsledkom kvalitnej finančnej analýzy sú odporúčania, ktoré môžu analyzovaný podnik posunúť vpred a zabezpečiť jeho kontinuálny rozvoj. Témou našej diplomovej práce je finančná analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku. Analyzovaný subjekt je poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch. Prvá kapitola našej práce obsahuje teoretickú definíciu pojmu finančná analýza a definíciu pojmov, ktoré s ňou úzko súvisia. Druhá kapitola našej práce analyzuje údaje získané pre výpočet finančnej analýzy a pre výpočet jednotlivých vybraných ukazovateľov. V tretej kapitole našej práce sme porovnali výsledne hodnoty sledovaného podniku s hodnotami odvetvia za rok 2018. Posledná kapitola našej práce poskytuje odporúčania pre podnik do budúcnosti, na základe údajov získaných finančnou analýzou a rovnako osobnými rozhovormi s vedením podniku, najmä konzultáciami s ekonomickým oddelením podniku.
Key words: finančná analýza, ,,ex post“,, ,, ex ante“, pomerové ukazovatele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited