Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

     
Lesson
     
Final thesis
     
Projects
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Assessment of the property and financial structure of the selected agricultural company
Written by (author): Ing. Michaela Lipianska
Department:
Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku
Summary:
Majetková a kapitálová štruktúra podniku tvorí nevyhnutnú súčasť hospodárenia podniku. Kľúčovým aspektom pre finančnú stabilitu, hospodárnosť, produktivitu a prosperitu podniku je efektívna optimalizácia a vyrovnanosť. Majetková a finančná analýza informuje podnik o tom, či je ziskový, či je vhodná jeho kapitálová štruktúra, ale aj o tom, v ktorých oblastiach sa mu podarilo naplniť stanovené ciele, a v ktorých nie. Zhodnotením majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku rozumieme zhodnotiť minulosť, súčasnosť a predpokladanú budúcnosť majetkovej a finančnej štruktúry podniku podnikajúceho v sektore poľnohospodárstva. Na to, aby podnik zistil svoje finančné zdravie slúži finančná analýza, ktorá je dôležitým nástrojom finančných manažérov a majiteľov podniku. Cieľom práce bolo posúdenie majetkovej a finančnej štruktúry vybraného poľnohospodárskeho podniku. Vybraným podnikom bolo Roľnícke Družstvo v Tekovských Nemciach. Pre podnik je dôležité poznať faktory, ktoré naň vplývajú, aby vedel posúdiť svoju výkonnosť a hospodárenie. Zhodnotili sme majetok, zdroje krytia majetku, náklady, výnosy a výsledok hospodárenia. Finančné zdravie podniku sme posúdili pomocou finančných pomerových ukazovateľov. Na základe SWOT analýzy sme zistili silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby vybraného podnikateľského subjektu. Na zrealizovanie cieľa boli využité údaje z výkazov ziskov a strát, súvahy za roky 2014 – 2018. Odporučiť riešenia pre zlepšenie výkonnosti podniku Roľnícke družstvo Tekovské Nemce sme mohli na základe vyhodnotených údajov.
Key words:finančná analýza, majetok, likvidita, aktivita, zadlženosť, rentabilita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited