Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Finance (FEM)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects
     
Publications          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Economics of Production and Use of Grasslands in the Marginal Areas of the Slovak Republic
Written by (author):
Department:
Opponent 1:
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Opponent 2:
doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD.
Opponent 3:Dr. h. c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekonomika výroby a využívania trávnych porastov v marginálnych oblastiach Slovenskej republiky
Summary:Geomorfologické členenie územia marginálnych oblastí Slovenska a ním podmienená štruktúra kultúr pôdneho fondu predurčuje uplatnenie polointenzívnej a extenzívnej sústavy hospodárenia s prevahou rastlinnej výroby, zabezpečujúcej tvorbu medziproduktov. V tejto súvislosti cieľom habilitačnej práce je plné produkčné nutričné, ekonomické a sociálne využitie poľnohospodárskeho potenciálu znevýhodnených a horských oblastí Slovenska pri ekologicky šetrnom hospodárení zabezpečujúcom tvorbu verejných statkov v intenciách udržateľného poľnohospodárstva. V záujme uvedeného na základe ekologického, agronomického a ekonomického výskumu vychádzame z modelu štruktúry rozdelenia celkovej výmery trávnych porastov, horských a znevýhodnených oblastí o výmere 635.000 ha s rozdelením na lúky a pasienky a v ich rámci na prírodne produkčné stupne lúk a pasienkov. Na základe dosiahnutých výsledkov výskumu v oblasti produkcie sušiny a jej kvality boli pre prírodné produkčné stupne (PPS) lúk a pasienkov definované úrody sušiny a ich kvalita, ktoré slúžili pre výpočet zaťaženia hospodárskymi zvieratami, nákladov a výnosov v technológiách obhospodarovania lúk a pasienkov v prírodných produkčných stupňoch. Priame a vlastné náklady v prírodných produkčných stupňoch lúk a pasienkoch sme vypočítali podľa Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP Bratislava) používaného kalkulačného vzorca. Spracované modelové rozdelenie TTP podľa produkčno - ekologickej klasifikácie s uplatnením nízkych vstupov na výmere 635 000 ha (z toho 487 136 ha využívanej výmery), výpočet produkcie trávnej hmoty a jej kvality zabezpečuje krytie celoročnej potreby krmu v rozpätí 286 tis. DJ (4,5 sušiny na DJ-1 rok -1) až 307 tis., DJ (4,2 t sušiny na DJ-1 rok-1). To predstavuje zaťaženie 0,27 – 0,29 DJ ha-1 PP, čo je na TTP 0,45 – 0,48 DJ.ha-1. Popri kompletnom produkčnom potenciály TTP sa riešil aj ekonomický potenciál, zameraný na systém nízkych vstupov, ako aj úžitky biotopov lúk a pasienkov (ekosystémové služby). Výsledky priamych a vlastných nákladov sme konfrontovali s analýzami VÚEPP v Bratislave za roky 2010 – 2015, kde sa hodnotia priemery za TTP podľa pôvodných výrobných vlastností. Z dosiahnutých výsledkov rezultuje, že hnojenie trávnych porastov v praxi nedosahuje ani 50 % predpokladov pre systémy nízkych vstupov. Využívaním podpornej politiky je výroba krmív na TTP zisková. Dosiahnuté výsledky prezentujú ekonomicky a ekologicky vysoko efektívny systém exploatácie TTP v kontexte s výživou hospodárskych zvierat, ochranou a tvorbou poľnohospodárskej krajiny.
Key words:
ekonomika, výroba, marginálne oblasti , trvalé trávne porasty

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited