Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca          
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Ekonomika výroby a využívania trávnych porastov v marginálnych oblastiach Slovenskej republiky
Autor:
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Pracovisko:
Katedra financií (FEM)
Oponent 1:
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Oponent 2:
doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD.
Oponent 3:
Dr. h. c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekonomika výroby a využívania trávnych porastov v marginálnych oblastiach Slovenskej republiky
Abstrakt:Geomorfologické členenie územia marginálnych oblastí Slovenska a ním podmienená štruktúra kultúr pôdneho fondu predurčuje uplatnenie polointenzívnej a extenzívnej sústavy hospodárenia s prevahou rastlinnej výroby, zabezpečujúcej tvorbu medziproduktov. V tejto súvislosti cieľom habilitačnej práce je plné produkčné nutričné, ekonomické a sociálne využitie poľnohospodárskeho potenciálu znevýhodnených a horských oblastí Slovenska pri ekologicky šetrnom hospodárení zabezpečujúcom tvorbu verejných statkov v intenciách udržateľného poľnohospodárstva. V záujme uvedeného na základe ekologického, agronomického a ekonomického výskumu vychádzame z modelu štruktúry rozdelenia celkovej výmery trávnych porastov, horských a znevýhodnených oblastí o výmere 635.000 ha s rozdelením na lúky a pasienky a v ich rámci na prírodne produkčné stupne lúk a pasienkov. Na základe dosiahnutých výsledkov výskumu v oblasti produkcie sušiny a jej kvality boli pre prírodné produkčné stupne (PPS) lúk a pasienkov definované úrody sušiny a ich kvalita, ktoré slúžili pre výpočet zaťaženia hospodárskymi zvieratami, nákladov a výnosov v technológiách obhospodarovania lúk a pasienkov v prírodných produkčných stupňoch. Priame a vlastné náklady v prírodných produkčných stupňoch lúk a pasienkoch sme vypočítali podľa Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP Bratislava) používaného kalkulačného vzorca. Spracované modelové rozdelenie TTP podľa produkčno - ekologickej klasifikácie s uplatnením nízkych vstupov na výmere 635 000 ha (z toho 487 136 ha využívanej výmery), výpočet produkcie trávnej hmoty a jej kvality zabezpečuje krytie celoročnej potreby krmu v rozpätí 286 tis. DJ (4,5 sušiny na DJ-1 rok -1) až 307 tis., DJ (4,2 t sušiny na DJ-1 rok-1). To predstavuje zaťaženie 0,27 – 0,29 DJ ha-1 PP, čo je na TTP 0,45 – 0,48 DJ.ha-1. Popri kompletnom produkčnom potenciály TTP sa riešil aj ekonomický potenciál, zameraný na systém nízkych vstupov, ako aj úžitky biotopov lúk a pasienkov (ekosystémové služby). Výsledky priamych a vlastných nákladov sme konfrontovali s analýzami VÚEPP v Bratislave za roky 2010 – 2015, kde sa hodnotia priemery za TTP podľa pôvodných výrobných vlastností. Z dosiahnutých výsledkov rezultuje, že hnojenie trávnych porastov v praxi nedosahuje ani 50 % predpokladov pre systémy nízkych vstupov. Využívaním podpornej politiky je výroba krmív na TTP zisková. Dosiahnuté výsledky prezentujú ekonomicky a ekologicky vysoko efektívny systém exploatácie TTP v kontexte s výživou hospodárskych zvierat, ochranou a tvorbou poľnohospodárskej krajiny.
Kľúčové slová:
ekonomika, výroba, marginálne oblasti , trvalé trávne porasty

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene