Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zdenek Donoval
Identification number: 40949
University e-mail: xdonoval [at] is.uniag.sk
 
2307V05  Manufacturing Technology D-MTD
TF D-MTD ext [year 4]
Doctoral type of study, part-time, attendance method form
4th year of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Operational aspects of pressure tube system for heating and production of hot water
Written by (author): Ing. Zdenek Donoval
Department: Department of Physics (TF)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prevádzkové aspekty tlakového trubicového systému na ohrev a výrobu teplej úžitkovej vody
Summary:Bakalárska práca na tému "Prevádzkové aspekty tlakového trubicového systému na ohrev a výrobu teplej úžitkovej vody" poskytuje ucelený pohľad na problematiku výroby tepla. Práca obsahuje popis princípov fungovania trubicového vákuového solárneho systému ako aj spôsoby využitia slnečnej energie na prípravu a ohrev teplej vody pomocou trubicových solárnych kolektorov. Pozornosť je venovaná solárnym kolektorom na ohrev teplej úžitkovej vody - ich tvaru, druhu, konštrukcii a pod. Je zdôraznená ich cena, dostupnosť, životnosť, energetický zisk, pracovná teplota a šetrnosť k životnému prostrediu. V teoretickej časti sú porovnané jednoduché a zložité kolektorové systémy. Súčasný stav riešenej problematiky je súhrnom informácií o typológii solárnych kolektorov, možnostiach využitia trubicových solárnych kolektorov a nakoniec aj o možnostiach získania dotácie na slnečné kolektory v Slovenskej republike. V rámci realizácie vlastnej práce bol navrhnutý a zrealizovaný komplexný systém zabezpečujúci ohrev teplej úžitkovej vody, prikurovanie a vykurovanie v rodinnom dome.
Key words:trubicový kolektor, dotácia, solárne systémy, solárna energia, ohrev, teplá úžitková voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited