Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zdenek Donoval
Identification number: 40949
University e-mail: xdonoval [at] is.uniag.sk
 
2307V05  Manufacturing Technology D-MTD
TF D-MTD ext [year 4]
Doctoral type of study, part-time, attendance method form
4th year of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Operational aspects of pressure tube system for the heating and production of hot tap water
Written by (author): Ing. Zdenek Donoval
Department: Department of Physics (TF)
Thesis supervisor: Mgr. Ľubomír Híreš, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Chrastina, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prevádzkové aspekty tlakového trubicového systému na ohrev a výrobu teplej úžitkovej vody
Summary:Diplomová práca na tému Prevádzkové aspekty tlakového trubicového systému na ohrev a výrobu teplej úžitkovej vody poskytuje ucelený pohľad na danú problematiku. V súčasnosti sa opäť vraciame k prírode a k jej nevyčerpateľným zdrojom energie. Vedci a výskumníci prišli na viaceré možnosti ako získať potrebnú energiu tak, aby v čo možno najmenšom množstve zaťažovali prírodu. Všetka obnoviteľná energia pochádza buď zo Slnka, zemskej rotácie alebo zo zemského tepla. Práca obsahuje časti ako zdroj, intenzitu, dostupnosť a využívanie slnečnej energie. Ďalšia časť, ktorej sa venujeme je všeobecný princíp fungovania trubicového vákuového solárneho systému, súčasti solárneho ako aj spôsoby využitia slnečnej energie na ohrev teplej vody pomocou trubicových solárnych kolektorov. Pozornosť je venovaná trubicovému systému na ohrev a výrobu teplej úžitkovej vody - ich tvaru, druhu, konštrukcie a materiálu na ich zhotovenie. Vo vlastnej práci sa zaoberáme výpočtom prevádzkových vlastností solárneho trubicového systému značky Tokyo solar, ako sú: spotreba tepla, ktoré nám vyšlo Q = 10,465 kWh.deň-1. Ďalší parameter, ktorí sme počítali je spotrebovaná energia, ktorá nám vyšla Pu = 9 420,2 Wh.deň-1. Spotrebovaná energia slnečného kolektora nám vyšla E = 18840,6 Wh.deň-1 a príkon nám vyšiel 3158,32 W, ale keďže solárny systému obsahuje dva kusy tak nám celkový výkon vyšiel 6317 W. Celková spotreba energie nám vyšla Ec = 6876819 Wh. Podobné výsledky ako sme my vypočítali z údajov, vyšli nám aj z údajov, ktoré udáva výrobca solárneho systému značky Tokyo solar. Z nameraných výsledkov je zrejmé, že nám vyšli podobné hodnoty či už výkonu, príkonu, spotrebovanej energie ako aj keď sme počítali hodnoty týchto veličín podľa zadaných hodnôt udaných od výrobcu solárneho trubicového systému značky Tokyo solar. Predlžuje dobu návratnosti a predražuje tak celkovú prevádzku systému. V súčasnosti je využívanie solárnej energie aktuálne riešenou problematikou aj z pohľadu jednotlivcov. Spoločnosť si čoraz viac uvedomuje, že energia zo Slnka predstavuje perspektívnu a rozumnú investíciu aj v podmienkach Slovenska, pretože v konečnom dôsledku prináša pozitívny dopad na životné prostredie ako aj ekonomický dopad.
Key words:trubicový solárny systém, spotrebovaná energia, absorbér, ohrev a výroba vody, teplá úžitková voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited