Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marcel Golian, PhD.
Identification number: 41382
University e-mail: marcel.golian [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Vegetable Production (FZKI)

Contacts          
     
Final thesis
     
Projects     Publications
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Design of oyster mushroom­ (Pleurotus­ ostreatus­ (Jacq.) P. Kumm.) production­ facility­
Written by (author):
Ing. Marcel Golian, PhD.
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh rýchliarne hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.)
Summary:Cieľom práce je stavebno-technologický a prístrojovo-technologický návrh rýchliarne hlivy ustricovitej s prihliadnutím na jej špecifické agrotechnické požiadavky a platnú legislatívu. V čiastkových cieľoch rieši práca legislatívne zmeny účelu užívania stavby a stým súvisiace stavebné úpravy v riešenej nehnuteľnosti. V závere práca porovnáva kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie plodníc zozbieraných z prvej rastovej vlny a stým súvisiacu správnosť navrhnutia rýchliarne. V prehľade literatúry práca rieši históriu a vývoj pestovania húb v spoločnosti a uvádza spotrebu a produkciu húb v Slovenskej republike. V ďalších častiach práca poukazuje na vplyv bioaktívnych látok obsiahnutých v plodniciach húb na ľudský organizmus. Práca prináša prehľad pestovaných druhov rodu Pleurotus, botanickú charakteristiku druhu Pleurotus ostreatus a jej požiadavky na agrotechniku pestovania. Podrobne sa nevenuje celému procesu výroby a použitia vriec so substrátom, počnúc výrobou sadby, končiac zberom plodníc. V závere prvej kapitoly práca rieši uplatnenie čerstvých húb na trh v súlade s platnými normami. V druhej časti rieši konkrétne návrhy na stavebné úpravy v riešenej nehnuteľnosti a prístrojovo-technologické vybavenie prevádzky a porovnanie výnosov a celkového vývoja plodníc dvoch variantov. Variant A obsahoval vrecia so substrátmi, ktoré boli vystavené chladovému šokom pri teplote 6°C po dobu 4 dní a variant B vrecia so substrátmi, ktoré chladovému šoku vystavené neboli. V práci sa zistilo, že chladový šok takmer vôbec nevplýval na kvantitu produkcie. Významným zistením však bol fakt, že výška výnosov prvej rastovej vlny nebola natoľko vysoká, ako uvádzajú niektoré zdroje. Príčinu nízkych výnosov pripisujeme vysokému obsahu CO2 v miestnosti rýchliarne. Ostatné prístrojové vybavenie určené na reguláciu vlhkosti vzduchu, reguláciu teploty vzduchu a osvetľovanie miestnosti bolo nadimenzované správne.
Key words:
pestovanie, rýchliareň, Hliva ustricovitá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited