Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marcel Golian, PhD.
Identification number: 41382
University e-mail: marcel.golian [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Vegetable Production (FZKI)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson
     
Final thesis
     
Projects
     
     
Placements     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL GROWING PROCESSES AND THE INFLUENCE OF NUTRITION ON THE YIELD AND CONTENT OF SELECTED BIOACTIVE COMPOUNDS IN EDIBLE OYSTER MUSHROOM (PLEUROTUS OSTREATUS)
Written by (author):
Department: Department of Vegetable Production (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc.
Opponent 3:
prof. Ing. Tomáš Lošák, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Optimalizácia technologických postupov pestovania a vplyv výživy na úrodu a obsah vybraných bioaktívnych látok jedlej huby hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus)
Summary:V predkladanej dizertačnej práci sme zhodnotili potenciál zabudovania selénu do plodníc jedlej huby Pleurotus ostreatus po biofortifikácii pestovateľského substrátu selénom vo forme vodného roztoku selénanu sodného a sledovali sme jeho vplyv na kvalitu a kvantitu vybraných parametrov a bioaktívnych látok (celkové glukány, beta glukány, bielkoviny, tuky, rizikové kovy, obsah selénu, obsah polyfenolov a antioxidačnú aktivitu). V rámci riešenia práce sme zosumarizovali poznatky o problematike pestovania jedlej a liečivej huby, hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus), počnúc technológiou výroby a udržiavania čistých kultúr, produkcie inokula, zloženia, výroby a ošetrenia pestovateľského substrátu, dopestovania plodníc a ich pozberovej úpravy. Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že obsah selénu v plodniciach sa úmerne zvyšoval so zvyšovaním jeho aplikovaných dávok do substrátu (3,4 až 8,5 násobok obsahu selénu voči kontrole) a zistili sme, že konzumáciou 0,34 kg čerstvých plodníc hlivy ustricovitej fortifikovaných s 2 mg.dm-3 Se možno pokryť približne polovicu odporúčanej dennej dávky selénu. Z hľadiska produkcie celkových glukánov a beta glukánov v plodniciach hlivy ustricovitej, je najefektívnejšie produkčný substrát obohacovať koncentráciou 0,5 mg.dm-3 Se. Z pohľadu obsahu celkových polyfenolov v lyofilizovaných plodniciach môžeme konštatovať, že fortifikácia substrátu selénom nevplývala na ich celkový obsah. Antioxidačná aktivita sa zvýšila preukazne vo všetkých selénom obohatených variantoch a jej najvyššia hodnota bola stanovená po aplikácii 1,0 mg.dm-3 Se (22,88 +/- 3,90 % inhibície). Aplikácia selénu neovplyvnila zmenu hladiny bielkovín a tukov, ktoré predstavujú časť nutričnej hodnoty plodníc hlivy ustricovitej. V experimente sme potvrdili zníženie kumulácie kadmia (o 22,45 %) a olova (o 64,81 %) po aplikácii 2,0 mg.dm-3 Se a antagonizmus a synergizmus s niektorými kovmi. Na základe výsledkov vyplývajúcich z realizovaných experimentov, navrhujeme fortifikovať pestovateľský substrát pre pestovanie hlivy ustricovitej najvyšším obsahom biologicky aktívnych látok, selénom v koncentračnom rozpätí 0,5 až 1,0 mg.dm-3.
Key words:
kmeň KRYOS B, hliva ustricovitá (Pleurotus ostreatus), technológia pestovania, selén, fortifikácia, bioaktívne látky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited