Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identification number: 45057
University e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Economics (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Businesses in the agricultural sector as actors for development, competitiveness and sustainability regions
Written by (author): Ing. Mária Gulová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podnikateľské subjekty v agrosektore ako aktéri rozvoja, konkurencieschopnosti a udržateľnosti regiónov
Summary:Cieľom predkladanej práce je zhodnotiť vplyv podnikateľských subjektov v agrosektore ktoré významnou mierou ovplyvňujú rozvoj a konkurencieschopnosť regiónov. Dôležitým aspektom z pohľadu konkurencieschopnosti regiónu je zabezpečiť pre obyvateľov vyšší štandard života. Avšak Slovensko je charakteristické výraznými regionálnymi disparitami ku ktorým sa radia aj disparity v konkurencieschopnosti regiónov. Teoretická časť práce sa venuje definovaniu základných pojmov, ktoré súvisia s kontextom predkladanej diplomovej práce. Praktická časť je zameraná na zhodnotenie podnikateľskej štruktúry pôsobiacej v agrosektore Slovenska. V rámci praktickej časti sa ďalšia časť sa venuje zhodnoteniu zastúpenia poľnohospodárstva na regionálnej úrovni vypočítaného na základe indexu lokalizácie. V rámci regiónov Slovenska na úrovni NUTS I Slovenská republika a NUTS III Košický kraj sú hodnotené sociálno-ekonomické indikátory ako sú napríklad vývoj podielu zamestnanosti, podiel hrubého domáceho produktu, hrubá pridaná hodnota, tvorba hrubého fixného kapitálu, a možno ich označiť ako ukazovatele ktoré posudzujú celkovú konkurencieschopnosť regiónu. Na zhodnotenie postavenia vybraného kraja je vypracovaná SWOT analýza. Posledná časť je zameraná na porovnanie vývoja komparatívnych ukazovateľov ekonomickej úrovne agrosektora v Košickom kraji s vývojom v rámci SR.
Key words:región , konkurencieschopnosť , podnikateľský subjekt , poľnohospodárstvo , sociálno-ekonomické indikátory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited