Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Fiškálna politika SR
Autor: Bc. Kristína Mozdíková
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Fiškálna politika SR
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou fiškálnej politiky Slovenskej republiky. V prvej kapitole sa zameriavame na teoretické východiská pre problematiku fiškálnej politiky. Jej základné rozdelenie, ciele a nástroje. V ďalšej časti teoretického prehľadu sa zaoberáme rozpočtovou politikou. Kde bližšie špecifikuje pojem štátny rozpočet Slovenskej republiky, jeho členenie, funkcie, ciele a zásady. Druhá kapitola je zameraná na ciele práce a v tretej kapitole potom popisujeme metodiku práce a spôsob získavania potrebných údajov. V poslednej kapitole sa práca zameriava sa na konkrétne rozčlenenie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky podľa ekonomickej klasifikácie, počas sledovaného obdobia rokov 2008-2017. Poskytuje informácie o vývoji HDP Slovenskej republiky na obyvateľa počas sledovaných rokov. Bližšie analyzujeme deficit a verejný dlh štátneho rozpočtu v %HDP. V ďalšej časti sa venujeme hodnoteniu vývoja štátneho rozpočtu na roky 2019-2021. V poslednej časti prezentujeme výsledky štatistickej analýzy. V ktorej sa prostredníctvom metódy regresnej a korelačnej analýzy zisťovala štatistická závislosť medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu a HDP Slovenskej republiky.
Kľúčové slová:fiškálna politika, štátny rozpočet, príjmy a výdavky, deficit, verejný dlh, HDP

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene