Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Bulla, PhD.
Identification number: 49522
University e-mail: xbullap [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Department of Public Administration (FESRD)
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts
     
Graduate     
Final thesis
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Analysis of Effectiveness and Economic Analysis of Activities of Self-governement Entities
Written by (author): Ing. Peter Bulla, PhD.
Department:
Department of Accountancy (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:
prof. Ing. Elena Žárska, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie hospodárnosti a ekonomická analýza činnosti subjektov územnej samosprávy
Summary:Dizertačná práca sa zaoberá problematikou finančného zdravia a hospodárenia v kontexte miestnej samosprávy na Slovensku. Cieľom je zhodnotiť celkové finančné zdravie a hospodárenie obcí SR, pričom zvýšenú pozornosť adresujeme najmä časovej a priestorovej dimenzii jednotlivých aspektov finančného zdravia a hospodárenia, ako aj ich vzájomného pôsobenia. Ďalším kľúčovým cieľom je identifikovať externé faktory, ktoré v podmienkach Slovenska ovplyvňujú finančné zdravie a hospodárenie miestnej samosprávy. V záujme naplnenia týchto cieľom sme aplikovali metódy zhlukovej analýzy, neurónových sietí, korelačnej a regresnej analýzy dát pokrývajúcich 2 849 v priebehu rokov 2009 až 2015. Najvýznamnejšími výsledkami práce je zistenie, že všetky indikátory finančného zdravia a hospodárenia súčasne využívané v našich podmienkach sú relatívne rovnako dôležité, ako aj že ich použitie na výpočet kompozitných indikátorov je nevhodným spôsobom hodnotenia celkového finančného zdravia. Preto navrhujeme alternatívnu metodiku - zhlukovú analýzu, ktorou sme identifikovali 9 rôznych typov obcí, z ktorých každý typ má v zmysle finančného zdravia a hospodárenia špecifické problémy. Zistili sme aj významný vplyv mnohých externých faktorov, tak ekonomických a priestorových, ako aj demografických a inštitucionálnych. Zistenia prezentované v dizertačnej práci vrhajú kritický pohľad na benchmarkingové procesy nezohľadňujúce tieto kritériá.
Key words:
miestna samospráva, finančné zdravie, hospodárenie, zhluková analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited