Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv kurkumínu na kvalitu kryokonzervovaných spermií býkov
Autor: Ing. Hana Greifová
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Ing. Mária Adamkovičová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv kurkumínu na kvalitu kryokonzervovaných spermií býkov
Abstrakt:Predložená diplomová práca sa zaoberá antioxidačným pôsobením kurkumínu na parametre kryokonzervovaných spermií býkov. Počas tohto procesu sú samčie reprodukčné bunky vystavené oxidačnému stresu, ktorý sa považuje za hlavnú príčinu nízkej kvality spermií po ich rozmrazení. Súčasné metódy kryokonzervácie pohlavných buniek sú výsledkom dlhoročného zdokonaľovania zmrazovacích protokolov, ale aj napriek mnohým výhodám dlhodobého uchovávania genetického materiálu dochádza počas kryokonzervácie k značnému úbytku životaschopných spermií, čo znižuje efektivitu techník umelej inseminácie hospodársky významných zvierat. V bunkách vystavených mínusovým teplotám sa naruší rovnováha medzi prooxidačnými látkami a antioxidačnou kapacitou bunky, ktorá je v prípade spermií prirodzene redukovaná intracelulárnym usporiadaním bunky. To ju spolu so špecifickým zložením cytoplazmatickej membrány robí náchylnou k poškodeniu vplyvom oxidačného stresu.. Kurkumín je prírodná látka zo skupiny flavonoidov, prirodzene sa vyskytujúca v rastline Curcuma longa. Potenciál kurkumínu ako antioxidačne aktívnej látky vyplýva z jeho terapeutických účinkov, vďaka ktorým sa už stáročia považuje za účinný prostriedok tradičnej medicíny v mnohých krajinách Ázie. Výsledky našej experimentálnej práce preukazujú silný antioxidačný efekt kurkumínu na zmiernenie oxidatívneho poškodenia u kryokonzervovaných spermií, ku ktorým bol pred mrazením pridaný. Vo všetkých nami sledovaných základných markeroch oxidatívneho poškodenia, vykazovali vzorky obohatené o kurkumín výrazne lepšie hodnoty v porovnaní so vzorkami, ktoré neobsahovali v riedidle kurkumín. Motilitu a progresívnu motilitu spermií sme hodnotili pomocou CASA analýzy, pričom nárast hodnôt u spermií z experimentálnej skupiny vzoriek svedčil o ich zachovanej funkčnosti. Pri sledovaní produkcie voľných radikálov aj koncentrácie malodialdehydu ako produktu peroxidácie membránových lipidov vo vzorkách rovnako vykazovala experimentálna skupina s kurkumínom výrazné zlepšenie. Vo všetkých posudzovaných parametroch prišlo k štatisticky signifikatnému zlepšeniu hodnôt. Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že kurkumín vykazuje potenciál byť vhodným suplementom do médií pre dlhodobé uchovávanie samčích gamét.
Klíčová slova:kurkumín, kryokonzervácia spermií, oxidačný stres, býky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně