Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
University scientific researcher - Department of Animal Physiology (FBFS)

     
     
     
Projects
     
Publications
     
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:The effect of curcumin on the quality of cryopreserved bovine spermatozoa
Written by (author):
Ing. Hana Greifová, PhD.
Department:
Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:Ing. Mária Adamkovičová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv kurkumínu na kvalitu kryokonzervovaných spermií býkov
Summary:
Predložená diplomová práca sa zaoberá antioxidačným pôsobením kurkumínu na parametre kryokonzervovaných spermií býkov. Počas tohto procesu sú samčie reprodukčné bunky vystavené oxidačnému stresu, ktorý sa považuje za hlavnú príčinu nízkej kvality spermií po ich rozmrazení. Súčasné metódy kryokonzervácie pohlavných buniek sú výsledkom dlhoročného zdokonaľovania zmrazovacích protokolov, ale aj napriek mnohým výhodám dlhodobého uchovávania genetického materiálu dochádza počas kryokonzervácie k značnému úbytku životaschopných spermií, čo znižuje efektivitu techník umelej inseminácie hospodársky významných zvierat. V bunkách vystavených mínusovým teplotám sa naruší rovnováha medzi prooxidačnými látkami a antioxidačnou kapacitou bunky, ktorá je v prípade spermií prirodzene redukovaná intracelulárnym usporiadaním bunky. To ju spolu so špecifickým zložením cytoplazmatickej membrány robí náchylnou k poškodeniu vplyvom oxidačného stresu.. Kurkumín je prírodná látka zo skupiny flavonoidov, prirodzene sa vyskytujúca v rastline Curcuma longa. Potenciál kurkumínu ako antioxidačne aktívnej látky vyplýva z jeho terapeutických účinkov, vďaka ktorým sa už stáročia považuje za účinný prostriedok tradičnej medicíny v mnohých krajinách Ázie. Výsledky našej experimentálnej práce preukazujú silný antioxidačný efekt kurkumínu na zmiernenie oxidatívneho poškodenia u kryokonzervovaných spermií, ku ktorým bol pred mrazením pridaný. Vo všetkých nami sledovaných základných markeroch oxidatívneho poškodenia, vykazovali vzorky obohatené o kurkumín výrazne lepšie hodnoty v porovnaní so vzorkami, ktoré neobsahovali v riedidle kurkumín. Motilitu a progresívnu motilitu spermií sme hodnotili pomocou CASA analýzy, pričom nárast hodnôt u spermií z experimentálnej skupiny vzoriek svedčil o ich zachovanej funkčnosti. Pri sledovaní produkcie voľných radikálov aj koncentrácie malodialdehydu ako produktu peroxidácie membránových lipidov vo vzorkách rovnako vykazovala experimentálna skupina s kurkumínom výrazné zlepšenie. Vo všetkých posudzovaných parametroch prišlo k štatisticky signifikatnému zlepšeniu hodnôt. Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že kurkumín vykazuje potenciál byť vhodným suplementom do médií pre dlhodobé uchovávanie samčích gamét.
Key words:
kurkumín, kryokonzervácia spermií, oxidačný stres, býky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited