Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv extraktu Pamajoránu obyčajného (Origanum vulgare L.) na vitalitu samčích reprodukčných buniek
Autor: Bc. Lucia Galovičová
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Ing. Jaromír Vašíček, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv extraktu Pamajoránu obyčajného (Origanum vulgare L.) na vitalitu samčích reprodukčných buniek
Abstrakt:Pamajorán obyčajný (Origanum vulgare) je liečivou a aromatickou rastlinou, ktorá našla využite po celom svete. Má bohaté uplatnenie v potravinárskom priemysle, liehovarníctve ale aj vo fytoterapii. Samčia reprodukcia zahŕňa komplikované morfologické a fyziologické procesy, ako spermatogenézu a transport gamét do pohlavných orgánov samcov. V práci je priblížená reprodukčná sústava samcov králikov, charakteristika ejakulátu a morfológia spermií. Popísané je tiež využívanie rastlinných extraktov pri zlepšovaní samčej reprodukcie a zosumarizované informácie súvisiace s biologickou aktivitou a účinkami Pamajoránu obyčajného. Experimentálna časť práce je zameraná na in vitro vplyv extraktu Pamajoránu obyčajného na motilitu, vitalitu a hodnotenie tvorby voľných radikálov. Vzorky ejakulátu dospelých samcov Zoborského králika boli získané prostredníctvom umelej vagíny. Heterospermatické vzorky boli riedené kultivačným médiom doplneným o extrakt Pamajoránu obyčajného s koncentráciami 37,5; 75; 150 a 300 μg.ml-1 a vyhodnocované v časových intervaloch 0, 2 a 8 hodín. Pohyblivosť bola vyhodnocovaná pomocou metódy CASA (Computer- Assistend Sperm Analysis – analýza pohyblivosti spermií počítačovou technikou). Analýza preukázala, že vysoké koncentrácie extraktu Origanum vulgare pôsobia na pohyblivosť spermií králikov negatívne v porovnaní s kontrolou (P<0,001; P<0,05). Nižšie koncentrácie v daných časových intervaloch nepreukazovali negatívnu ani pozitívnu zmenu pohyblivosti na štatisticky významnej úrovni. Životaschopnosť buniek vystavených pôsobeniu Origanum vulgare bola vyhodnotená MTT testom metabolickej aktivity (3- (4,5-dimetyltiazol-2-yl) 2,5-difenyletrazoliumbromid). Podobne ako pri analýze pohyblivosti aj pri hodnotení viability sme zaznamenali toxický vplyv vyšších koncentrácii extraktu (P<0,001; P<0,05). Stimulačný účinok extraktu sa významne neprejavil ani pri jednom z časových intervalov. Nemožno podať dôkaz o jeho pozitívnom vplyve na životaschopnosť králičích spermií. Pri posúdení tvorby reaktívnych foriem kyslíka sme využili ROS (reactive oxygen species) test. Pri expozícii ejakulátu extraktu Pamajoránu obyčajného nebol preukázaný žiaden vplyv na produkciu reaktívnych foriem kyslíka na štatisticky významnej úrovni. Z výsledkov práce vyvodzujeme, že extrakt Pamajoránu obyčajného, obsahuje cytotoxické látky, ktoré vo vysokých koncentráciách pôsobia inhibične. Inhibíciou mitochondriálnej aktivity a pohyblivosti spermií, klesá ich životaschopnosť, čím môže dôjsť k nezvratnému štruktúrnemu a funkčnému poškodeniu samčích pohlavných buniek. Pri nízkych koncentráciách má extrakt neutrálny účinok.
Klíčová slova:životaschopnosť, motilita, reaktívne formy kyslíka, spermie, králik, Pamajorán obyčajný

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně