Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The effect of Origanum vulgare L. extract on the vitality of male reproductive cells
Written by (author): Bc. Lucia Galovičová
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:Ing. Jaromír Vašíček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv extraktu Pamajoránu obyčajného (Origanum vulgare L.) na vitalitu samčích reprodukčných buniek
Summary:Pamajorán obyčajný (Origanum vulgare) je liečivou a aromatickou rastlinou, ktorá našla využite po celom svete. Má bohaté uplatnenie v potravinárskom priemysle, liehovarníctve ale aj vo fytoterapii. Samčia reprodukcia zahŕňa komplikované morfologické a fyziologické procesy, ako spermatogenézu a transport gamét do pohlavných orgánov samcov. V práci je priblížená reprodukčná sústava samcov králikov, charakteristika ejakulátu a morfológia spermií. Popísané je tiež využívanie rastlinných extraktov pri zlepšovaní samčej reprodukcie a zosumarizované informácie súvisiace s biologickou aktivitou a účinkami Pamajoránu obyčajného. Experimentálna časť práce je zameraná na in vitro vplyv extraktu Pamajoránu obyčajného na motilitu, vitalitu a hodnotenie tvorby voľných radikálov. Vzorky ejakulátu dospelých samcov Zoborského králika boli získané prostredníctvom umelej vagíny. Heterospermatické vzorky boli riedené kultivačným médiom doplneným o extrakt Pamajoránu obyčajného s koncentráciami 37,5; 75; 150 a 300 μg.ml-1 a vyhodnocované v časových intervaloch 0, 2 a 8 hodín. Pohyblivosť bola vyhodnocovaná pomocou metódy CASA (Computer- Assistend Sperm Analysis – analýza pohyblivosti spermií počítačovou technikou). Analýza preukázala, že vysoké koncentrácie extraktu Origanum vulgare pôsobia na pohyblivosť spermií králikov negatívne v porovnaní s kontrolou (P<0,001; P<0,05). Nižšie koncentrácie v daných časových intervaloch nepreukazovali negatívnu ani pozitívnu zmenu pohyblivosti na štatisticky významnej úrovni. Životaschopnosť buniek vystavených pôsobeniu Origanum vulgare bola vyhodnotená MTT testom metabolickej aktivity (3- (4,5-dimetyltiazol-2-yl) 2,5-difenyletrazoliumbromid). Podobne ako pri analýze pohyblivosti aj pri hodnotení viability sme zaznamenali toxický vplyv vyšších koncentrácii extraktu (P<0,001; P<0,05). Stimulačný účinok extraktu sa významne neprejavil ani pri jednom z časových intervalov. Nemožno podať dôkaz o jeho pozitívnom vplyve na životaschopnosť králičích spermií. Pri posúdení tvorby reaktívnych foriem kyslíka sme využili ROS (reactive oxygen species) test. Pri expozícii ejakulátu extraktu Pamajoránu obyčajného nebol preukázaný žiaden vplyv na produkciu reaktívnych foriem kyslíka na štatisticky významnej úrovni. Z výsledkov práce vyvodzujeme, že extrakt Pamajoránu obyčajného, obsahuje cytotoxické látky, ktoré vo vysokých koncentráciách pôsobia inhibične. Inhibíciou mitochondriálnej aktivity a pohyblivosti spermií, klesá ich životaschopnosť, čím môže dôjsť k nezvratnému štruktúrnemu a funkčnému poškodeniu samčích pohlavných buniek. Pri nízkych koncentráciách má extrakt neutrálny účinok.
Key words:životaschopnosť, motilita, reaktívne formy kyslíka, spermie, králik, Pamajorán obyčajný

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited