Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv extraktu Pamajoránu obyčajného (Origanum vulgare L.) na vitalitu samčích reprodukčných buniek
Autor: Bc. Lucia Galovičová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Ing. Jaromír Vašíček, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv extraktu Pamajoránu obyčajného (Origanum vulgare L.) na vitalitu samčích reprodukčných buniek
Abstrakt:Pamajorán obyčajný (Origanum vulgare) je liečivou a aromatickou rastlinou, ktorá našla využite po celom svete. Má bohaté uplatnenie v potravinárskom priemysle, liehovarníctve ale aj vo fytoterapii. Samčia reprodukcia zahŕňa komplikované morfologické a fyziologické procesy, ako spermatogenézu a transport gamét do pohlavných orgánov samcov. V práci je priblížená reprodukčná sústava samcov králikov, charakteristika ejakulátu a morfológia spermií. Popísané je tiež využívanie rastlinných extraktov pri zlepšovaní samčej reprodukcie a zosumarizované informácie súvisiace s biologickou aktivitou a účinkami Pamajoránu obyčajného. Experimentálna časť práce je zameraná na in vitro vplyv extraktu Pamajoránu obyčajného na motilitu, vitalitu a hodnotenie tvorby voľných radikálov. Vzorky ejakulátu dospelých samcov Zoborského králika boli získané prostredníctvom umelej vagíny. Heterospermatické vzorky boli riedené kultivačným médiom doplneným o extrakt Pamajoránu obyčajného s koncentráciami 37,5; 75; 150 a 300 μg.ml-1 a vyhodnocované v časových intervaloch 0, 2 a 8 hodín. Pohyblivosť bola vyhodnocovaná pomocou metódy CASA (Computer- Assistend Sperm Analysis – analýza pohyblivosti spermií počítačovou technikou). Analýza preukázala, že vysoké koncentrácie extraktu Origanum vulgare pôsobia na pohyblivosť spermií králikov negatívne v porovnaní s kontrolou (P<0,001; P<0,05). Nižšie koncentrácie v daných časových intervaloch nepreukazovali negatívnu ani pozitívnu zmenu pohyblivosti na štatisticky významnej úrovni. Životaschopnosť buniek vystavených pôsobeniu Origanum vulgare bola vyhodnotená MTT testom metabolickej aktivity (3- (4,5-dimetyltiazol-2-yl) 2,5-difenyletrazoliumbromid). Podobne ako pri analýze pohyblivosti aj pri hodnotení viability sme zaznamenali toxický vplyv vyšších koncentrácii extraktu (P<0,001; P<0,05). Stimulačný účinok extraktu sa významne neprejavil ani pri jednom z časových intervalov. Nemožno podať dôkaz o jeho pozitívnom vplyve na životaschopnosť králičích spermií. Pri posúdení tvorby reaktívnych foriem kyslíka sme využili ROS (reactive oxygen species) test. Pri expozícii ejakulátu extraktu Pamajoránu obyčajného nebol preukázaný žiaden vplyv na produkciu reaktívnych foriem kyslíka na štatisticky významnej úrovni. Z výsledkov práce vyvodzujeme, že extrakt Pamajoránu obyčajného, obsahuje cytotoxické látky, ktoré vo vysokých koncentráciách pôsobia inhibične. Inhibíciou mitochondriálnej aktivity a pohyblivosti spermií, klesá ich životaschopnosť, čím môže dôjsť k nezvratnému štruktúrnemu a funkčnému poškodeniu samčích pohlavných buniek. Pri nízkych koncentráciách má extrakt neutrálny účinok.
Kľúčové slová:životaschopnosť, motilita, reaktívne formy kyslíka, spermie, králik, Pamajorán obyčajný

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene