Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

     
Absolvent
     
Výuka          Projekty     
Publikace
     
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Ochranný účinok nápoja rooibos proti štrukturálnym zmenám reprodukčného tkaniva diabetických potkanov
Autor: Bc. Ivona Farkašová
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:RNDr. Hana Ďúranová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Ochranný účinok nápoja rooibos proti štrukturálnym zmenám reprodukčného tkaniva diabetických potkanov
Abstrakt:
Štatistika poukazuje na rast výskytu diabetu a na jeho negatívny vplyv na reprodukčnú funkciu samčieho pohlavia. Škodlivý účinok diabetu na samčiu reprodukciu je známou skutočnosťou. Údaje zo živočíšnych modelov naznačujú výrazné zníženie plodnosti a zhoršenie kvality spermií diabetických samcov. V tejto práci sme sa zamerali na stanovenie prípadného vplyvu diabetu, resp. nápoja rooibos na dynamické zmeny v štruktúre semenníka a prisemenníka potkanov. Pri experimente boli použité samce Wistarských potkanov, ktoré sa rozdelili do troch skupín: normálna kontrolná skupina, diabetická kontrolná skupina, u ktorej bol diabetes indukovaný jednou intramuskulárnou injekciou streptozocínu (STZ) v dávke 50 mg.kg-1 a podávala sa voda z vodovodu počas 7 týždňov. Tretia – experimentálna skupina zahŕňala diabetické zvieratá, ktorým bol podávaný rooibos extrakt (2g.100ml-1) počas 7 týždňov. Od každého zvieraťa boli odobraté vzorky semenníkov, z ktorých boli pripravené mikroskopické preparáty farbené hematoxylínom a eozínom. Na fotomikroskope boli zhotovené mikrofotografie a preparáty boli kvantitatívne hodnotené pomocou mikromorfometrických metód. Kvalitatívnou subjektívnou analýzou sme zistili výraznejšie štrukturálne rozdiely medzi normálnou, diabetickou a experimentálnou skupinou. Najvýraznejšie zmeny nastali pri sledovaní relatívneho objemu a priemeru semenotvorného epitelu semenníka, kde oba parametre boli signifikantne nižšie v diabetickej skupine (P<0,01) v porovnaní s kontrolnou skupinou. Administrácia rooibosu však signifikantne zvýšila oba parametre v porovnaní s diabetickou skupinou (P<0,05). Výraznú zmenu sme zaznamenali pri priemere lumena prisemenníka, pri ktorom sme detegovali signifikantné zníženie u diabetickej skupiny (P<0,001 pri porovnaní s kontrolnou skupinou). Podávanie rooibosu síce nezabránilo štrukturálnym zmenám prísemenníka (P<0,01 v porovnaní s kontrolnou skupinou), avšak výrazne zamedzilo progresu patologických zmien spôsobených diabetom (P<0,01 v porovnaní s diabetickou skupinou). Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že rooibos pozitívne účinkuje na reprodukčné štruktúry samcov, citlivé na patologické zmeny spôsobené diabetom. Rooibos preto môžeme odporučiť ako nutraceutikum pre zlepšenie reprodukčných funkcií diabetických pacientov.
Klíčová slova:
rooibos, diabetes mellitus, prisemenník, potkan, semenník

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně