Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
University scientific researcher - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts
     
Graduate
     
Final thesis     Projects
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Protective effects of the rooibos bevarage against the structural changes of reproductive tissue of diabetic rats
Written by (author):
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:RNDr. Hana Ďúranová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ochranný účinok nápoja rooibos proti štrukturálnym zmenám reprodukčného tkaniva diabetických potkanov
Summary:
Štatistika poukazuje na rast výskytu diabetu a na jeho negatívny vplyv na reprodukčnú funkciu samčieho pohlavia. Škodlivý účinok diabetu na samčiu reprodukciu je známou skutočnosťou. Údaje zo živočíšnych modelov naznačujú výrazné zníženie plodnosti a zhoršenie kvality spermií diabetických samcov. V tejto práci sme sa zamerali na stanovenie prípadného vplyvu diabetu, resp. nápoja rooibos na dynamické zmeny v štruktúre semenníka a prisemenníka potkanov. Pri experimente boli použité samce Wistarských potkanov, ktoré sa rozdelili do troch skupín: normálna kontrolná skupina, diabetická kontrolná skupina, u ktorej bol diabetes indukovaný jednou intramuskulárnou injekciou streptozocínu (STZ) v dávke 50 mg.kg-1 a podávala sa voda z vodovodu počas 7 týždňov. Tretia – experimentálna skupina zahŕňala diabetické zvieratá, ktorým bol podávaný rooibos extrakt (2g.100ml-1) počas 7 týždňov. Od každého zvieraťa boli odobraté vzorky semenníkov, z ktorých boli pripravené mikroskopické preparáty farbené hematoxylínom a eozínom. Na fotomikroskope boli zhotovené mikrofotografie a preparáty boli kvantitatívne hodnotené pomocou mikromorfometrických metód. Kvalitatívnou subjektívnou analýzou sme zistili výraznejšie štrukturálne rozdiely medzi normálnou, diabetickou a experimentálnou skupinou. Najvýraznejšie zmeny nastali pri sledovaní relatívneho objemu a priemeru semenotvorného epitelu semenníka, kde oba parametre boli signifikantne nižšie v diabetickej skupine (P<0,01) v porovnaní s kontrolnou skupinou. Administrácia rooibosu však signifikantne zvýšila oba parametre v porovnaní s diabetickou skupinou (P<0,05). Výraznú zmenu sme zaznamenali pri priemere lumena prisemenníka, pri ktorom sme detegovali signifikantné zníženie u diabetickej skupiny (P<0,001 pri porovnaní s kontrolnou skupinou). Podávanie rooibosu síce nezabránilo štrukturálnym zmenám prísemenníka (P<0,01 v porovnaní s kontrolnou skupinou), avšak výrazne zamedzilo progresu patologických zmien spôsobených diabetom (P<0,01 v porovnaní s diabetickou skupinou). Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že rooibos pozitívne účinkuje na reprodukčné štruktúry samcov, citlivé na patologické zmeny spôsobené diabetom. Rooibos preto môžeme odporučiť ako nutraceutikum pre zlepšenie reprodukčných funkcií diabetických pacientov.
Key words:
rooibos, diabetes mellitus, prisemenník, potkan, semenník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited